NASZA SZKOŁA
Historia Szkoły
Patron Szkoły
Hymn Szkoły
Logo Szkoły
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy administracji i obsługa
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Osiagnięcia
Sport
Galeria
Caritas
MATEMATYKA
BIP szkoły
Informacje ogólne
Dokumenty Szkoły
INFORMACJE
Kalendarz 2013/2014
Plan lekcji
Nowa strona szkoły
Informacje dla rodziców
Wymagania edukacyjene
Wymagania edukacyjne
ZSP Góra Motyczna
Biologia klasa I gim
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Puls życia”

I. Biologia – nauka o życiu
Ocena dop
Uczeń:
• określa przedmiot badań biologii jako nauki
• podaje przykłady dziedzin biologii
• wymienia źródła wiedzy biologicznej
• wyjaśnia, do czego służą atlasy i klucze
• wymienia cechy organizmów żywych
• wskazuje komórkę jako podstawową jednostkę organizacji życia
• wymienia struktury budowy komórki roślinnej, zwierzęcej, grzyba i bakterii
• wyciąga wnioski dotyczące komórkowej budowy organizmów na podstawie obserwacji preparatów
• wymienia jednostki klasyfikacji biologicznej
Ocena dst
Uczeń:
• potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy
• rozróżnia próbę kontrolną i badawczą
• podaje funkcje poszczególnych organelli
• posługuje się mikroskopem
• wykonuje proste preparaty mikroskopowe
• wyjaśnia, czym zajmuje się
Ocena db
Uczeń:
• charakteryzuje wybrane dziedziny biologii
• posługuje się właściwymi źródłami wiedzy biologicznej podczas rozwiązywania problemów
• odróżnia pod mikroskopem, na schemacie, zdjęciu lub po opisie poszczególne składniki komórki
• rysuje obraz widziany pod mikroskopem
• wyjaśnia rolę poszczególnych elementów komórki
• porównuje budowę różnych komórek
• charakteryzuje dawne sposoby klasyfikacji organizmów
• omawia zasady systemu klasyfikacji biologicznej
Ocena bdb
Uczeń:
• objaśnia zasadę stopniowego komplikowania się poziomów organizacji życia
• wykorzystuje atlasy do rozpoznawania pospolitych gatunków organizmów
• omawia budowę i funkcje organelli komórkowych
• analizuje różnice między poszczególnymi typami komórek
• ocenia sztuczne i naturalne systemy podziału organizmów
• uzasadnia potrzebę klasyfikowania organizmów

II. Jedność i różnorodność organizmów
Ocena dop
• określa, czym jest odżywianie
• wymienia podstawowe sposoby odżywiania się organizmów
• określa, czym jest oddychanie
• wyjaśnia, na czym polega wymiana gazowa
• wskazuje mitochondrium jako miejsce, w którym zachodzi utlenianie
• przedstawia oddychanie tlenowe i fermentację jako procesy dostarczające energii
• określa, czym jest rozmnażanie
• wyróżnia rozmnażanie płciowe i bezpłciowe
• podaje przykłady płciowego i bezpłciowego rozmnażania się organizmów
Ocena dst
• omawia różnice między organizmami samożywnymi a cudzożywnymi
• wymienia czynniki niezbędne do życia organizmów samożywnych i cudzożywnych
• wymienia substraty i produkty fotosyntezy
• wyjaśnia, na czym polega fotosynteza
• omawia różne sposoby oddychania
• wymienia przykłady organizmów ilustrujących różne sposoby oddychania
• rozróżnia wymianę gazową i oddychanie wewnątrzkomórkowe
• rozpoznaje sposoby rozmnażania się organizmów
• wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie bezpłciowe
• rozpoznaje pączkujące drożdże obserwowane pod mikroskopem
• omawia różnice między rozwojem prostym a złożonym
Ocena db
• charakteryzuje różne strategie odżywiania
• wykazuje różnorodność odżywiania się organizmów cudzożywnych
• określa warunki przebiegu fotosyntezy
• ocenia, czy dany organizm jest samożywny, czy cudzożywny
• uzasadnia, że oddychanie jest procesem niezbędnym do życia
• charakteryzuje rodzaje rozmnażania
• ocenia znaczenie przemiany pokoleń
• charakteryzuje typy rozwoju zarodka
• stosuje w praktyce wiadomości dotyczące rozmnażania wegetatywnego
Ocena bdb
• wykazuje różnice w pobieraniu i trawieniu pokarmów u różnych organizmów
• wyjaśnia, na czym polega chemosynteza
• wykazuje zależność między środowiskiem życia a budową narządów wymiany gazowej
• porównuje oddychanie tlenowe i beztlenowe
• omawia znaczenie fermentacji
• zapisuje słownie równanie reakcji oddychania tlenowego
• wykazuje związek między sposobem zapłodnienia a środowiskiem życia organizmów
• ocenia znaczenie samozapłodnienia

III. Bakterie i wirusy. Organizmy beztkankowe
Ocena dop
• wymienia miejsca występowania bakterii i wirusów
• rozpoznaje i podaje nazwy form morfologicznych bakterii widocznych na preparacie mikroskopowym lub ilustracji
• wymienia miejsca występowania protistów
• wymienia grupy organizmów należących do protistów
• wskazuje środowisko życia glonów
• podaje przykłady organizmów należących do glonów
• podaje przykłady grzybów i porostów
• opisuje budowę grzybów
• rozpoznaje pleśniaka białego w obrazie mikroskopowym
• wymienia sposoby rozmnażania się grzybów
• rozpoznaje porosty wśród innych organizmów
Ocena dst
• podaje charakterystyczne cechy budowy bakterii i wirusów
• wymienia cechy, którymi wirusy różnią się od organizmów
• podaje przykłady bakterii i wirusów
• określa znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka
• omawia czynności życiowe poszczególnych grup protistów
• wymienia wspólne cechy organizmów zaliczanych do glonów
• omawia znaczenie glonów w przyrodzie i gospodarce człowieka
• omawia czynności życiowe grzybów
• podaje przykłady znaczenia grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka
• rozpoznaje porosty jako organizmy zbudowane z grzybni i glonu
• wyjaśnia, co to jest grzybica
Ocena db
• charakteryzuje wybrane czynności życiowe bakterii
• wymienia choroby bakteryjne i wirusowe
• rysuje kształty bakterii obserwowanych pod mikroskopem
• charakteryzuje poszczególne grupy protistów
• wykazuje chorobotwórcze znaczenie protistów
• wyjaśnia, że glony to grupa ekologiczna, do której należą przedstawiciele trzech królestw
• omawia wybrane czynności życiowe glonów
• charakteryzuje budowę grzybów owocnikowych
• omawia sposoby rozmnażania się grzybów
• analizuje znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka
• wykonuje i opisuje rysunek wskazanych grzybów
Ocena bdb
• ocenia znaczenie bakterii i wirusów
• określa warunki tworzenia się przetrwalników
• ocenia rolę bakterii jako symbiontów i destruentów
• porównuje czynności życiowe poszczególnych grup protistów
• wymienia choroby wywoływane przez protisty
• rozpoznaje pod mikroskopem, rysuje i opisuje budowę przedstawicieli protistów
• analizuje wpływ zakwitów glonów na inne organizmy w środowisku
• ocenia znaczenie glonów w przyrodzie i gospodarce człowieka
• wyjaśnia zależność między głębokością a występowaniem określonych grup glonów
• wykazuje znaczenie mikoryzy dla grzyba i rośliny
• określa znaczenie poszczególnych komponentów w budowie plechy porostu
• proponuje sposób badania czystości powietrza, znając wrażliwość porostów na zanieczyszczenia
• rozpoznaje i podaje nazwy różnych form morfologicznych porostów

IV. Świat roślin
Ocena dop
• wyjaśnia, czym jest tkanka
• podaje przykłady tkanek roślinnych
• wskazuje na ilustracji komórki tworzące tkankę
• wymienia podstawowe funkcje korzenia
• rozpoznaje systemy korzeniowe
• omawia funkcje łodygi
• podaje nazwy elementów budowy zewnętrznej łodygi
• wymienia funkcje liści
• rozpoznaje elementy budowy liścia
• rozpoznaje liście pojedyncze i złożone
• wymienia miejsca występowania mszaków
• podaje nazwy organów mszaków
• wymienia miejsca występowania paprotników
• rozpoznaje organy paproci
• rozpoznaje paprotniki wśród innych roślin
• wymienia miejsca występowania roślin nagonasiennych
• rozpoznaje rośliny nagonasienne wśród innych roślin
• wymienia miejsca występowania roślin okrytonasiennych
• podaje nazwy elementów budowy kwiatu
• rozróżnia kwiat i kwiatostan
• rozpoznaje rośliny okrytonasienne wśród innych roślin
Ocena dst
• dokonuje podziału tkanek roślinnych na twórcze i stałe
• wymienia cechy budowy poszczególnych tkanek roślinnych
• opisuje funkcje wskazanych tkanek
• rozpoznaje modyfikacje korzeni
• omawia budowę zewnętrzną korzenia
• rozpoznaje pod mikroskopem tkanki budujące korzeń
• rozpoznaje tkanki budujące łodygę
• rozróżnia rodzaje łodyg
• rozpoznaje różne modyfikacje liści
• rozpoznaje na preparacie mikroskopowym tkanki budujące liść
• rozróżnia typy ulistnienia łodygi
• rozpoznaje mszaki wśród innych roślin
• omawia znaczenie mszaków w przyrodzie i gospodarce człowieka
• wyjaśnia rolę poszczególnych organów paprotników
• wymienia przystosowania roślin nagonasiennych do warunków życia
• omawia znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i gospodarce człowieka
• wymienia sposoby rozsiewania nasion i owoców
• rozróżnia owoce pojedyncze i złożone
• omawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i gospodarce człowieka
Ocena db
• charakteryzuje budowę, rozmieszczenie i funkcje poszczególnych tkanek roślinnych
• wykonuje preparat ze skórki cebuli i rozpoznaje w nim tkankę okrywającą
• analizuje budowę wewnętrzną korzenia jako funkcjonalnej całości
• charakteryzuje przyrost na długość
• rysuje różne systemy korzeniowe
• rysuje schematycznie przekrój poprzeczny i podłużny łodygi
• rozpoznaje rodzaje unerwienia liści
• omawia funkcje poszczególnych modyfikacji liści
• analizuje cykl rozwojowy mszaków
• rysuje mech i podpisuje jego organy
• analizuje cykl rozwojowy paproci
• charakteryzuje skrzypy, widłaki i paprocie
• analizuje cykl rozwojowy sosny
• rozpoznaje rodzime gatunki nagonasiennych
• określa, z jakiego gatunku drzewa lub krzewu pochodzi wskazana szyszka
• omawia funkcje poszczególnych elementów budowy kwiatu
• analizuje cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych
• ocenia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i gospodarce człowieka
Ocena bdb
• wykazuje związek budowy wskazanej tkanki z jej funkcją
• rozpoznaje i rysuje tkanki widoczne na przekrojach organów roślinnych
• wyjaśnia sposób pobierania wody przez roślinę
• projektuje doświadczenie świadczące o przewodzeniu wody z korzenia do łodygi
• charakteryzuje modyfikacje korzeni
• analizuje związek budowy zmodyfikowanych łodyg z ich funkcjami
• analizuje funkcje poszczególnych elementów budowy anatomicznej liścia
• rysuje różne typy ulistnienia łodygi
• wyjaśnia, dlaczego mszaki są najprostszymi roślinami lądowymi
• rozpoznaje za pomocą atlasów 5 gatunków rodzimych paprotników
• dowodzi związku budowy roślin nagonasiennych ze środowiskiem ich życia
• wykazuje związek budowy kwiatu ze sposobem zapylania
• charakteryzuje sposoby rozsiewania nasion i owoców, wykazując związek z ich budową
• rozpoznaje 5 gatunków drzew okrytonasiennych występujących w Polsce

V. Świat bezkręgowców
Ocena dop
• wyjaśnia, czym jest tkanka
• wymienia podstawowe rodzaje tkanek zwierzęcych
• wyjaśnia, co to są gąbki
• podaje miejsca występowania gąbek i parzydełkowców
• wymienia charakterystyczne cechy gąbek i parzydełkowców
• wymienia charakterystyczne cechy płazińców i nicieni
• rozpoznaje na ilustracji płazińce i nicienie
• charakteryzuje tasiemce i glisty jako pasożyty układu pokarmowego
• omawia drogi zakażenia pasożytniczymi płazińcami i nicieniami
• wyjaśnia, w jaki sposób można ustrzec się przez zakażaniem pasożytniczymi płazińcami i nicieniami
• rozpoznaje pierścienice wśród innych zwierząt
• rozpoznaje stawonogi wśród innych zwierząt
• rozpoznaje na ilustracji przeobrażenie zupełne i niezupełne owadów
• rozpoznaje ślimaki, małże i głowonogi wśród innych zwierząt
• wymienia charakterystyczne cechy mięczaków
Ocena dst
• określa najważniejsze funkcje poszczególnych tkanek zwierzęcych
• wymienia rodzaje tkanki łącznej
• podaje rozmieszczenie przykładowych tkanek zwierzęcych w organizmie
• omawia znaczenie gąbek i parzydełkowców w przyrodzie
• wskazuje na ilustracji elementy budowy tasiemca
• wymienia charakterystyczne cechy pierścienic
• wymienia charakterystyczne cechy budowy skorupiaków, owadów i pajęczaków
• wymienia części ciała ślimaków, małży i głowonogów
• wymienia narządy oddechowe mięczaków
• wskazuje małże jako organizmy produkujące perły
Ocena db
• charakteryzuje budowę poszczególnych tkanek zwierzęcych
• rysuje schemat komórki nerwowej i opisuje poszczególne elementy jej budowy
• rozpoznaje pod mikroskopem lub na ilustracji rodzaje tkanek
• charakteryzuje wskazane czynności życiowe gąbek i parzydełkowców
• wyjaśnia mechanizm ruchu parzydełkowców
• dowodzi, że tasiemce są przystosowane do pasożytniczego trybu życia
• omawia różnice między płazińcami a nicieniami
• charakteryzuje wskazane czynności życiowe płazińców i nicieni
• charakteryzuje układ krwionośny pierścienic
• charakteryzuje wskazane czynności życiowe pierścienic
• wykazuje związek budowy pijawki z pasożytniczym trybem jej życia
• charakteryzuje wskazane czynności życiowe stawonogów
• dowodzi, że owady są przystosowane do życia w środowisku lądowym
• charakteryzuje wskazane czynności życiowe mięczaków
• wyjaśnia zasady funkcjonowania otwartego układu krwionośnego
• porównuje budowę ślimaków, małży i głowonogów
Ocena bdb
• opisuje rodzaje tkanki nabłonkowej
• charakteryzuje rolę poszczególnych składników morfotycznych krwi
• wykazuje związek budowy gąbek i parzydełkowców ze środowiskiem ich życia
• wyjaśnia sposób działania parzydełka
• charakteryzuje symetrię ciała płazińców
• dowodzi, że pierścienice są bardziej rozwiniętymi zwierzętami niż płazińce i nicienie
• projektuje doświadczenie wykazujące znaczenie dżdżownic w użyźnianiu gleby
• dowodzi istnienia związku między środowiskiem życia a narządami wymiany gazowej
• wykazuje związek budowy mięczaków ze środowiskiem ich życia
• charakteryzuje sposoby poruszania się poszczególnych grup mięczaków

VI. Świat kręgowców
Ocena dop
• określa pokrycie ciała bezkręgowców i kręgowców
• podaje nazwy elementów szkieletu kręgowców
• charakteryzuje ryby
• podaje nazwy płetw ryby
• rozpoznaje skrzela jako narządy wymiany gazowej
• określa środowiska życia płazów
• charakteryzuje płazy
• wymienia stadia rozwojowe żaby
• podaje po dwa przykłady płazów ogoniastych i bezogonowych
• określa środowisko życia gadów
• charakteryzuje gady
• podaje cztery przykłady gadów występujących w Polsce
• charakteryzuje ptaki
• wymienia ptaki różnych środowisk
• rozpoznaje rodzaje piór ptaków
• wymienia elementy budowy jaja
• wyjaśnia konieczność migracji ptaków
• omawia charakterystyczne cechy ssaków
• podaje przykłady siedlisk zajmowanych przez ssaki
• rozróżnia ssaki wśród innych zwierząt
• rozróżnia ssaki wodne i lądowe
• wymienia narządy zmysłów ssaków
Ocena dst
• wymienia funkcje szkieletu bezkręgowców
• podaje przykłady szkieletów bezkręgowców
• wymienia elementy budowy układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców
• wymienia przystosowania ryb do życia w wodzie
• określa rodzaj zapłodnienia u ryb
• wymienia przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie
• wyjaśnia, na czym polega hibernacja
• omawia cykl rozwojowy żaby
• wymienia przystosowania gadów do życia na lądzie
• omawia znaczenie błon płodowych w rozwoju gadów
• wymienia narządy zmysłów gadów
• wymienia przystosowania budowy ptaków do lotu
• omawia różnice pomiędzy gniazdownikami i zagniazdownikami oraz podaje ich przykłady
• wyjaśnia rolę gruczołów potowych i włosów w termoregulacji
• podaje przykłady gatunków ssaków
• rozróżnia uzębienie drapieżnika i roślinożercy
• wymienia przystosowania ssaków do zajmowania różnych siedlisk
Ocena db
• charakteryzuje poszczególne elementy szkieletu kręgowców
• porównuje układ krwionośny bezkręgowców i kręgowców
• omawia wybrane czynności życiowe ryb
• określa charakterystyczne cechy rozmnażania ryb
• wyjaśnia przyczyny wędrówek ryb
• rozpoznaje przedstawicieli ryb i wskazuje ich cechy
• omawia wybrane czynności życiowe płazów
• charakteryzuje płazy ogoniaste i bezogonowe
• rozpoznaje przedstawicieli płazów i wskazuje ich specyficzne cechy
• omawia wybrane czynności życiowe gadów
• charakteryzuje funkcje poszczególnych błon płodowych
• rozpoznaje przedstawicieli gadów i wskazuje ich specyficzne cechy
• określa środowisko życia ptaka na podstawie budowy jego kończyn
• określa rodzaj pobieranego przez ptaka pokarmu na podstawie budowy jego dzioba
• omawia wybrane czynności życiowe ptaków
• rozpoznaje przedstawicieli ptaków i wskazuje ich specyficzne cechy
• charakteryzuje funkcje skóry
• omawia zalety pęcherzykowej budowy płuc
• porównuje budowę ssaków wodnych i lądowych
• ocenia znaczenie ssaków w życiu i gospodarce człowieka
Ocena bdb
• porównuje budowę układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców
• charakteryzuje wymianę gazową u ryb
• porównuje układ krwionośny ryby i dżdżownicy
• wykazuje związek trybu życia płazów z ich zmiennocieplnością
• wykazuje związek budowy płazów ze środowiskami ich życia
• analizuje pokrycie ciała gadów w aspekcie ochrony przed utratą wody
• wykazuje związek budowy gadów ze środowiskiem ich życia
• wykazuje związek między sposobem rozmnażania i typem rozwoju a środowiskiem życia gadów
• charakteryzuje poszczególne elementy budowy jaja
• wykazuje związek między przebiegiem wymiany gazowej u ptaków a ich przystosowaniem do lotu
• projektuje doświadczenie wykazujące wydzielniczą i wydalniczą funkcję skóry
• wykazuje związek między funkcjonowaniem poszczególnych narządów zmysłów a trybem życia


Dodane przez admin dnia marzec 31 2013 13:47:50 600 Czytań · Drukuj
 
KONTAKT
Zespół Szkół Publicznych
w Górze Motycznej

adres: Góra Motyczna 31
telefon: (014) 683 46 30 adres e-mail: spggm@interia.pl
REALIZOWANE PROGRAMY
"Matematyka innego wymiaru"
"Śniadanie daje moc"
"Owoce w szkole"
"Jak pomagac środowisku na co dzień"
"Lepsza Szkoła" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Trzymaj formę"
"Pola Nadziei"
"Szkoła bez Przemocy"
"Szklanka mleka"
"5 porcji warzyw, owoców lub soku"
"Zawsze razem"
"Moje dziecko idzie do szkoły"
"Klub bezpiecznego Puchatka"
Linki
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Eduseek
Interklasa
Junior
Encyklopedia PWN
NOWA STRONA INTERNETOWA SZKOŁY
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Copyright © 2006

589,026 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl