NASZA SZKOŁA
Historia Szkoły
Patron Szkoły
Hymn Szkoły
Logo Szkoły
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy administracji i obsługa
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Osiagnięcia
Sport
Galeria
Caritas
MATEMATYKA
BIP szkoły
Informacje ogólne
Dokumenty Szkoły
INFORMACJE
Kalendarz 2013/2014
Plan lekcji
Nowa strona szkoły
Informacje dla rodziców
Wymagania edukacyjene
Wymagania edukacyjne
ZSP Góra Motyczna
Chemia klasa II
Wymagania programowe na poszczególne oceny Chemia kl II

I. Kwasy
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami
– definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit
– wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady wskaźników
– opisuje zastosowania wskaźników
– odróżnia kwasy od innych substancji chemicznych za pomocą wskaźników
– definiuje pojęcie kwasy
– opisuje budowę kwasów beztlenowych i tlenowych
– odróżnia kwasy tlenowe od beztlenowych
– wskazuje wodór i resztę kwasową we wzorze kwasu
– wyznacza wartościowość reszty kwasowej
– zapisuje wzory sumaryczne kwasów: HCl, H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, H3PO4
– podaje nazwy poznanych kwasów
– opisuje właściwości kwasów: chlorowodorowego, azotowego(V) i siarkowego(VI)
– opisuje podstawowe zastosowania kwasów: chlorowodorowego, azotowego(V) i siarkowego(VI)
– wyjaśnia, na czym polega dysocjacja jonowa (elektrolityczna) kwasów
– definiuje pojęcia jon, kation i anion
– zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów (proste przykłady)
– wyjaśnia pojęcie kwaśne opady
Ocena dostateczna
Uczeń:
– wymienia wspólne właściwości kwasów
– wyjaśnia, z czego wynikają wspólne właściwości kwasów
– zapisuje wzory strukturalne poznanych kwasów
– wyjaśnia pojęcie tlenek kwasowy
– wskazuje przykłady tlenków kwasowych
– wymienia metody otrzymywania kwasów tlenowych i beztlenowych
– zapisuje równania reakcji otrzymywania poznanych kwasów
– opisuje właściwości poznanych kwasów
– opisuje zastosowania poznanych kwasów
 wyjaśnia pojęcie dysocjacja jonowa
– zapisuje i odczytuje wybrane równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów
– definiuje pojęcie odczyn kwasowy
– zapisuje obserwacje do przeprowadzanych doświadczeń
Ocena dobra
Uczeń:
– wyjaśnia, dlaczego podczas pracy ze stężonymi roztworami kwasów należy zachować szczególną ostrożność
– wymienia poznane tlenki kwasowe
– zapisuje równania reakcji otrzymywania wskazanego kwasu
– wykazuje doświadczalnie żrące właściwości kwasu siarkowego(VI)
– podaje zasadę bezpiecznego rozcieńczania stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI)
– wyjaśnia, dlaczego kwas siarkowy(VI) pozostawiony w otwartym naczyniu zwiększa swą objętość
– planuje doświadczalne wykrycie białka w próbce żywności (w serze, mleku, jajku)
– opisuje reakcję ksantoproteinową
– zapisuje i odczytuje równania reakcji dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) kwasów
– określa odczyn roztworu kwasowego na podstawie znajomości jonów obecnych w badanym roztworze
– analizuje proces powstawania kwaśnych opadów i skutki ich działania
– rozwiązuje chemografy
– opisuje doświadczenia przeprowadzane na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek)
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
– zapisuje wzór strukturalny dowolnego kwasu nieorganicznego o podanym wzorze sumarycznym
– projektuje doświadczenia, w których wyniku można otrzymywać kwasy
– identyfikuje kwasy, na podstawie podanych informacji
– odczytuje równania reakcji chemicznych
– potrafi rozwiązywać trudniejsze chemografy
– proponuje sposoby ograniczenia powstawania kwaśnych opadów

II. Wodorotlenki
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z zasadami
– odróżnia zasady od innych substancji chemicznych za pomocą wskaźników
– definiuje pojęcia wodorotlenek i zasada
– opisuje budowę wodorotlenków
– podaje wartościowość grupy wodorotlenowej
– zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3
– opisuje właściwości oraz zastosowania wodorotlenków: sodu, potasu i wapnia
– wyjaśnia, na czym polega dysocjacja jonowa (elektrolityczna) zasad
– zapisuje równania dysocjacji jonowej zasad (proste przykłady)
podaje nazwy jonów powstałych w wyniku
– odróżnia zasady od kwasów za pomocą wskaźników
– wymienia rodzaje odczynu roztworów
– określa zakres pH i barwy wskaźników dla poszczególnych odczynów
Ocena dostateczna
Uczeń:
– wymienia wspólne właściwości zasad
– wyjaśnia, z czego wynikają wspólne właściwości zasad
– definiuje pojęcie tlenek zasadowy
– podaje przykłady tlenków zasadowych
– wymienia dwie główne metody otrzymywania wodorotlenków
– zapisuje równania reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu, potasu i wapnia
– wyjaśnia pojęcia woda wapienna, wapno palone i wapno gaszone
– określa rozpuszczalność wodorotlenków na podstawie tabeli rozpuszczalności
– odczytuje proste równania dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) zasad
– definiuje pojęcie odczyn zasadowy
– omawia skalę pH
– bada odczyn i pH roztworu
– zapisuje obserwacje do przeprowadzanych doświadczeń
Ocena dobra
Uczeń:
– rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada
– wymienia przykłady wodorotlenków i zasad
– wyjaśnia, dlaczego podczas pracy z zasadami należy zachować szczególną ostrożność
– wymienia poznane tlenki zasadowe
– zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranego wodorotlenku
– planuje doświadczenia, w których wyniku, można otrzymać wodorotlenek: sodu, potasu lub wapnia
– planuje sposób otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych
– zapisuje i odczytuje równania dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) zasad
– określa odczyn roztworu zasadowego na podstawie znajomości jonów obecnych w badanym roztworze
– rozwiązuje chemografy
– opisuje doświadczenia przeprowadzane na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek)
– wymienia przyczyny odczynu kwasowego, zasadowego, obojętnego roztworów
– interpretuje wartość pH w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny)
– opisuje zastosowania wskaźników
– planuje doświadczenie, które umożliwi zbadanie wartości pH produktów używanych w życiu codziennym
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
– zapisuje wzór sumaryczny wodorotlenku dowolnego metalu
– planuje doświadczenia, w których wyniku można otrzymać różne wodorotlenki, także trudno rozpuszczalne
– zapisuje równania reakcji otrzymywania różnych wodorotlenków
– identyfikuje wodorotlenki na podstawie podanych informacji
– odczytuje równania reakcji chemicznych
– rozwiązuje chemografy o większym stopniu trudności
– wyjaśnia pojęcie skala pH


III. Sole
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– opisuje budowę soli
– wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli
– zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków, siarczków)
– tworzy nazwy soli na podstawie wzorów sumarycznych i zapisuje wzory sumaryczne soli na podstawie ich nazw, np. wzory soli kwasów: chlorowodorowego, siarkowodorowego i metali, np. sodu, potasu i wapnia
– wskazuje wzory soli wśród zapisanych wzorów związków chemicznych
– opisuje, w jaki sposób dysocjują sole
– zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej soli (proste przykłady)
– dzieli sole ze względu na ich rozpuszczalność w wodzie
– określa rozpuszczalność soli w wodzie na podstawie tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli
– podaje sposób otrzymywania soli trzema podstawowymi metodami (kwas + zasada, metal + kwas, tlenek metalu + kwas)
– zapisuje cząsteczkowo równania reakcji otrzymywania soli (najprostsze)
– definiuje pojęcia reakcje zobojętniania i reakcje strąceniowe
– odróżnia zapis cząsteczkowy od zapisu jonowego równania reakcji chemicznej
– określa związek ładunku jonu z wartościowością metalu i reszty kwasowej
– wymienia zastosowania najważniejszych soli, np. chlorku sodu
Ocena dostateczna
Uczeń:
– wymienia cztery najważniejsze sposoby otrzymywania soli
– podaje nazwy i wzory soli (typowe przykłady)
– zapisuje równania reakcji otrzymywania soli (reakcja zobojętniania) w postaci cząsteczkowej, jonowej oraz jonowej skróconej
– odczytuje równania reakcji otrzymywania soli
– wyjaśnia pojęcia reakcja zobojętniania i reakcja strąceniowa
– zapisuje równania reakcji otrzymywania soli (reakcja strąceniowa) w postaci cząsteczkowej
– korzysta z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli
– zapisuje i odczytuje wybrane równania reakcji dysocjacji jonowej soli
– dzieli metale ze względu na ich aktywność chemiczną (szereg aktywności metali)
– wymienia sposoby zachowania się metali w reakcji z kwasami (np. miedź lub magnez w reakcji z kwasem chlorowodorowym)
– zapisuje obserwacje z przeprowadzanych na lekcji doświadczeń
Ocena dobra
Uczeń:
– podaje nazwy i wzory dowolnych soli
– zapisuje i odczytuje równania dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) soli
– stosuje metody otrzymywania soli
– wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania
– zapisuje równania reakcji otrzymywania soli w postaci cząsteczkowej i jonowej
– określa, korzystając z szeregu aktywności metali, które metale reagują z kwasami według schematu:
metal + kwas  sól + wodór
– wymienia przykłady soli występujących w przyrodzie
 projektuje doświadczenia umożliwiające otrzymywanie soli w reakcjach strąceniowych
– formułuje wniosek dotyczący wyniku reakcji strąceniowej na podstawie analizy tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków
– podaje zastosowania soli
– opisuje doświadczenia przeprowadzane na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek)
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
– wskazuje substancje, które mogą ze sobą reagować, tworząc sól
– podaje metody otrzymywania soli
– identyfikuje sole na podstawie podanych informacji
– wyjaśnia, jakie zmiany zaszły w odczynie roztworów poddanych reakcji zobojętniania
– przewiduje, czy zajdzie dana reakcja chemiczna
– proponuje reakcję tworzenia soli trudno rozpuszczalnej
– określa zastosowanie reakcji strąceniowej
– zapisuje i odczytuje równania reakcji otrzymywania dowolnej soli w postaci cząsteczkowej i jonowej
– projektuje doświadczenia otrzymywania soli
– przewiduje efekty zaprojektowanych doświadczeń
– formułuje wniosek do zaprojektowanych doświadczeńDodane przez admin dnia marzec 31 2013 13:51:37 970 Czytań · Drukuj
 
KONTAKT
Zespół Szkół Publicznych
w Górze Motycznej

adres: Góra Motyczna 31
telefon: (014) 683 46 30 adres e-mail: spggm@interia.pl
REALIZOWANE PROGRAMY
"Matematyka innego wymiaru"
"Śniadanie daje moc"
"Owoce w szkole"
"Jak pomagac środowisku na co dzień"
"Lepsza Szkoła" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Trzymaj formę"
"Pola Nadziei"
"Szkoła bez Przemocy"
"Szklanka mleka"
"5 porcji warzyw, owoców lub soku"
"Zawsze razem"
"Moje dziecko idzie do szkoły"
"Klub bezpiecznego Puchatka"
Linki
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Eduseek
Interklasa
Junior
Encyklopedia PWN
NOWA STRONA INTERNETOWA SZKOŁY
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Copyright © 2006

588,979 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl