NASZA SZKOŁA
Historia Szkoły
Patron Szkoły
Hymn Szkoły
Logo Szkoły
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy administracji i obsługa
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Osiagnięcia
Sport
Galeria
Caritas
MATEMATYKA
BIP szkoły
Informacje ogólne
Dokumenty Szkoły
INFORMACJE
Kalendarz 2013/2014
Plan lekcji
Nowa strona szkoły
Informacje dla rodziców
Wymagania edukacyjene
Wymagania edukacyjne
ZSP Góra Motyczna
Chemia klasa III gim
Wymagania programowe na poszczególne oceny Chemia kl III

VII. Węgiel i jego związki z wodorem
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną
– określa, czym zajmuje się chemia organiczna
– definiuje pojęcie węglowodory
– wymienia naturalne źródła węglowodorów
– stosuje zasady BHP w pracy z gazem ziemnym oraz produktami przeróbki ropy naftowej
– opisuje budowę i występowanie metanu
– podaje wzory sumaryczny i strukturalny metanu
– opisuje właściwości fizyczne i chemiczne metanu
– opisuje, na czym polegają spalanie całkowite i niecałkowite
– zapisuje równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego metanu
– definiuje pojęcie szereg homologiczny
– podaje wzory sumaryczne i strukturalne etenu i etynu
– opisuje najważniejsze właściwości etenu i etynu
– definiuje pojęcia: polimeryzacja, monomer i polimer
– opisuje najważniejsze zastosowania etenu i etynu
– definiuje pojęcia węglowodory nasycone i węglowodory nienasycone
– klasyfikuje alkany do węglowodorów nasyconych, a alkeny i alkiny do nienasyconych
– określa wpływ węglowodorów nasyconych i nienasyconych na wodę bromową (lub rozcieńczony roztwór manganianu(VII) potasu)
– podaje wzory ogólne szeregów homologicznych alkanów, alkenów i alkinów
– przyporządkowuje dany węglowodór do odpowiedniego szeregu homologicznego
– odróżnia wzór sumaryczny od wzorów strukturalnego i półstrukturalnego
– zapisuje wzory sumaryczne i nazwy alkanu, alkenu i alkinu o podanej liczbie atomów węgla (do pięciu atomów węgla w cząsteczce)
– zapisuje wzory strukturalne i półstrukturalne (proste przykłady) węglowodorów
Ocena dostateczna
Uczeń:
– wyjaśnia pojęcie szereg homologiczny
– podaje zasady tworzenia nazw alkenów i alkinów na podstawie nazw alkanów
– zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne oraz podaje nazwy alkanów, alkenów i alkinów
– buduje model cząsteczki metanu, etenu, etynu
– wyjaśnia różnicę między spalaniem całkowitym a niecałkowitym
– opisuje właściwości fizyczne oraz chemiczne (spalanie) metanu, etanu, etenu i etynu
– zapisuje i odczytuje równania reakcji spalania metanu, etenu i etynu
– podaje sposoby otrzymywania etenu i etynu
– porównuje budowę etenu i etynu
– wyjaśnia, na czym polegają reakcje przyłączania i polimeryzacji
– wyjaśnia, jak doświadczalnie odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych
– określa, od czego zależą właściwości węglowodorów
– wykonuje proste obliczenia dotyczące węglowodorów
Ocena dobra
Uczeń:
– tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów trzech kolejnych alkanów)
–proponuje, jak doświadczalnie wykryć produkty spalania węglowodorów
– zapisuje równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego alkanów, alkenów, alkinów
– zapisuje równania reakcji otrzymywania etenu i etynu
– odczytuje podane równania reakcji chemicznej
– zapisuje równania reakcji etenu i etynu z bromem, polimeryzacji etenu
– opisuje rolę katalizatora w reakcji chemicznej
– wyjaśnia zależność między długością łańcucha węglowego a właściwościami (np. stanem skupienia, lotnością, palnością) alkanów
– wyjaśnia, co jest przyczyną większej reaktywności chemicznej węglowodorów nienasyconych w porównaniu z węglowodorami nasyconymi
– opisuje właściwości i zastosowania polietylenu
– projektuje doświadczenie chemiczne umożliwiające odróżnienie węglowodorów nasyconych od nienasyconych
– opisuje przeprowadzane doświadczenia chemiczne
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
– dokonuje analizy właściwości węglowodorów
– wyjaśnia wpływ wiązania wielokrotnego w cząsteczce węglowodoru na jego reaktywność chemiczną
– zapisuje równania reakcji przyłączania (np. bromowodoru, wodoru, chloru) do węglowodorów zawierających wiązanie wielokrotne
– określa produkty polimeryzacji etynu
– projektuje doświadczenia chemiczne
– stosuje zdobytą wiedzę w złożonych zadaniach

VIII. Pochodne węglowodorów
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– dowodzi, że alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminy, aminokwasy są pochodnymi węglowodorów
– opisuje budowę pochodnych węglowodorów (grupa węglowodorowa + grupa funkcyjna)
– wymienia pierwiastki chemiczne wchodzące w skład pochodnych węglowodorów
– klasyfikuje daną substancję organiczną do odpowiedniej grupy związków chemicznych
– określa, co to jest grupa funkcyjna
– zaznacza grupy funkcyjne w alkoholach, kwasach karboksylowych, estrach, aminach i aminokwasach i podaje ich nazwy
– zapisuje wzory ogólne alkoholi, kwasów karboksylowych i estrów
– zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne prostych alkoholi monohydroksylowych i kwasów karboksylowych (do 2 atomów węgla w cząsteczce) oraz tworzy ich nazwy
– zaznacza we wzorze kwasu karboksylowego resztę kwasową
– określa, co to są nazwy zwyczajowe i systematyczne
– wymienia reguły tworzenia nazw systematycznych związków organicznych
– podaje nazwy zwyczajowe omawianych kwasów karboksylowych (mrówkowy, octowy)
– opisuje najważniejsze właściwości metanolu, etanolu, glicerolu oraz kwasów etanowego i metanowego
– zapisuje równanie reakcji spalania metanolu
– opisuje podstawowe zastosowania etanolu i kwasu etanowego
– dokonuje podziału alkoholi na monohydroksylowe, polihydroksylowe oraz kwasów karboksylowych na nasycone i nienasycone
– określa, co to są alkohole polihydroksylowe
– wymienia dwa najważniejsze kwasy tłuszczowe
– opisuje właściwości długołańcuchowych kwasów karboksylowych (kwasów tłuszczowych: stearynowego i oleinowego)
– definiuje pojęcie mydła
– wymienia związki chemiczne, będące substratami reakcji estryfikacji
– definiuje pojęcie estry
– wymienia przykłady występowania estrów w przyrodzie
– opisuje zagrożenia związane z alkoholami (metanol, etanol)
– zna toksyczne właściwości poznanych substancji
– określa, co to są aminy i aminokwasy
– podaje przykłady występowania amin i aminokwasów
Ocena dostateczna
Uczeń:
– zapisuje nazwy i wzory omawianych grup funkcyjnych
– zapisuje wzory i wymienia nazwy alkoholi
– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny glicerolu
– uzasadnia stwierdzenie, że alkohole i kwasy karboksylowe tworzą szeregi homologiczne
– podaje odczyn roztworu alkoholu
– opisuje fermentację alkoholową
– zapisuje równania reakcji spalania etanolu
– podaje przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie i wymienia ich zastosowania
– tworzy nazwy prostych kwasów karboksylowych (do 5 atomów węgla w cząsteczce) oraz zapisuje ich wzory sumaryczne i strukturalne
– podaje właściwości kwasów metanowego (mrówkowego) i etanowego (octowego)
– omawia dysocjację jonową kwasów karboksylowych
– zapisuje równania reakcji spalania, reakcji dysocjacji jonowej, reakcji z: metalami, tlenkami metali i zasadami kwasów metanowego i etanowego
– podaje nazwy soli pochodzących od kwasów metanowego i etanowego
– podaje nazwy wyższych kwasów karboksylowych
– zapisuje wzory sumaryczne kwasów palmitynowego, stearynowego i oleinowego
– opisuje, jak doświadczalnie udowodnić, że dany kwas karboksylowy jest kwasem nienasyconym
– podaje przykłady estrów
– tworzy nazwy estrów pochodzących od podanych nazw kwasów i alkoholi (proste przykłady)
– wyjaśnia, na czym polega reakcja estryfikacji
– określa sposób otrzymywania wskazanego estru, np. octanu etylu
– wymienia właściwości fizyczne octanu etylu
– opisuje budowę i właściwości amin na przykładzie metyloaminy
– zapisuje wzór najprostszej aminy
– opisuje negatywne skutki działania etanolu na organizm ludzki
– zapisuje obserwacje do wykonywanych doświadczeń chemicznych
Ocena dobra
Uczeń:
– wyjaśnia, dlaczego alkohol etylowy wykazuje odczyn obojętny
– wyjaśnia, w jaki sposób tworzy się nazwę systematyczną glicerolu
– zapisuje równania reakcji spalania alkoholi
– podaje nazwy zwyczajowe i systematyczne kwasów karboksylowych
– wyjaśnia, dlaczego wyższe kwasy karboksylowe nazywa się kwasami tłuszczowymi
– porównuje właściwości kwasów organicznych i nieorganicznych
– porównuje właściwości kwasów karboksylowych
– podaje metodę otrzymywania kwasu octowego
– wyjaśnia proces fermentacji octowej
– opisuje równania reakcji chemicznych dla kwasów karboksylowych
– podaje nazwy soli kwasów organicznych
– określa miejsce występowania wiązania podwójnego w cząsteczce kwasu oleinowego
– projektuje doświadczenie chemiczne umożliwiające odróżnienie kwasów oleinowego od palmitynowego lub stearynowego
– zapisuje równania reakcji chemicznych prostych kwasów karboksylowych z alkoholami monohydroksylowymi
– zapisuje równania reakcji otrzymywania podanych estrów
– tworzy wzory estrów na podstawie podanych nazw kwasów i alkoholi
– zapisuje wzory poznanej aminy i aminokwasu
– opisuje budowę, właściwości fizyczne i chemiczne aminokwasów na przykładzie glicyny
– opisuje przeprowadzone doświadczenia chemiczne
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
– proponuje doświadczenie chemiczne do podanego tematu
– formułuje wnioski z doświadczeń chemicznych
– przeprowadza doświadczenia chemiczne
– zapisuje wzory dowolnych alkoholi i kwasów karboksylowych
– zapisuje równania reakcji chemicznych dla alkoholi, kwasów karboksylowych o wyższym stopniu trudności (np. więcej niż 5 atomów węgla w cząsteczce) (dla alkoholi i kwasów karboksylowych)
– wyjaśnia zależność między długością łańcucha węglowego a stanem skupienia i reaktywnością chemiczną alkoholi oraz kwasów karboksylowych
– zapisuje równania reakcji otrzymywania estru o podanej nazwie lub podanym wzorze
– projektuje doświadczenie chemiczne umożliwiające otrzymanie estru o podanej nazwie
– opisuje właściwości estrów w kontekście ich zastosowań
– przewiduje produkty reakcji chemicznej
– identyfikuje poznane substancje
– dokładnie omawia reakcję estryfikacji
– omawia różnicę między reakcją estryfikacji a reakcją zobojętniania
– zapisuje równania reakcji chemicznych w postaci cząsteczkowej, jonowej oraz skróconej jonowej
– analizuje konsekwencje istnienia dwóch grup funkcyjnych w cząsteczce aminokwasu
– zapisuje równanie reakcji tworzenia dipeptydu
– wyjaśnia mechanizm powstawania wiązania peptydowego
– potrafi wykorzystać swoją wiedzę do rozwiązywania złożonych zadań

IX. Substancje o znaczeniu biologicznym
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– wymienia główne pierwiastki chemiczne wchodzące w skład organizmu człowieka
– wymienia podstawowe składniki żywności oraz miejsce ich występowania
– wymienia miejsca występowanie celulozy i skrobi w przyrodzie
– określa, co to są makroelementy i mikroelementy
– wymienia pierwiastki chemiczne, które wchodzą w skład tłuszczów, sacharydów i białek
– klasyfikuje tłuszcze ze względu na pochodzenie, stan skupienia i charakter chemiczny
– wymienia rodzaje białek
– klasyfikuje sacharydy
– definiuje białka, jako związki chemiczne powstające z aminokwasów
– wymienia przykłady tłuszczów, sacharydów i białek
– określa, co to są węglowodany
– podaje wzory sumaryczne: glukozy, sacharozy, skrobi i celulozy
– podaje najważniejsze właściwości omawianych związków chemicznych
– definiuje pojęcia denaturacja, koagulacja
– wymienia czynniki powodujące denaturację białek
– podaje reakcję charakterystyczną białek i skrobi
– opisuje znaczenie: wody, tłuszczów, białek, sacharydów, witamin i mikroelementów dla organizmu człowieka
– opisuje, co to są związki wielkocząsteczkowe i wymienia ich przykłady
– wymienia funkcje podstawowych składników pokarmu
Ocena dostateczna
Uczeń:
– wyjaśnia rolę składników żywności w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu
– definiuje pojęcie: tłuszcze
– opisuje właściwości fizyczne tłuszczów
– opisuje właściwości białek
– opisuje właściwości fizyczne glukozy, sacharozy, skrobi i celulozy
– wymienia czynniki powodujące koagulację białek
– opisuje różnice w przebiegu denaturacji i koagulacji białek
– określa wpływ oleju roślinnego na wodę bromową
– omawia budowę glukozy
– zapisuje za pomocą wzorów sumarycznych równanie reakcji sacharozy z wodą
– określa przebieg reakcji hydrolizy skrobi
– wykrywa obecność skrobi i białka w różnych produktach spożywczych
Ocena dobra
Uczeń:
– podaje wzór ogólny tłuszczów
– omawia różnice w budowie tłuszczów stałych i ciekłych
– wyjaśnia, dlaczego olej roślinny odbarwia wodę bromową
– definiuje pojęcia: peptydy, zol, żel, koagulacja, peptyzacja
– wyjaśnia, co to znaczy, że sacharoza jest disacharydem
– porównuje budowę cząsteczek skrobi i celulozy
– wymienia różnice we właściwościach fizycznych skrobi i celulozy
– zapisuje poznane równania reakcji hydrolizy sacharydów
– definiuje pojęcie wiązanie peptydowe
– projektuje doświadczenie chemiczne umożliwiające odróżnienie tłuszczu nienasyconego od nasyconego
– planuje doświadczenia chemiczne umożliwiające badanie właściwości omawianych związków chemicznych
– opisuje przeprowadzane doświadczenia chemiczne
– opisuje znaczenie i zastosowania skrobi, celulozy oraz innych poznanych związków chemicznych
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
– podaje wzór tristearynianu glicerolu
– projektuje doświadczenia chemiczne umożliwiające wykrycie białka
– określa, na czym polega wysalanie białka
– definiuje pojęcie izomery
– wyjaśnia, dlaczego skrobia i celuloza są polisacharydami
– wyjaśnia, co to są dekstryny
– omawia hydrolizę skrobi
– umie zaplanować i przeprowadzić reakcje weryfikujące postawioną hipotezę
– identyfikuje poznane substancjeDodane przez admin dnia marzec 31 2013 13:52:29 596 Czytań · Drukuj
 
KONTAKT
Zespół Szkół Publicznych
w Górze Motycznej

adres: Góra Motyczna 31
telefon: (014) 683 46 30 adres e-mail: spggm@interia.pl
REALIZOWANE PROGRAMY
"Matematyka innego wymiaru"
"Śniadanie daje moc"
"Owoce w szkole"
"Jak pomagac środowisku na co dzień"
"Lepsza Szkoła" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Trzymaj formę"
"Pola Nadziei"
"Szkoła bez Przemocy"
"Szklanka mleka"
"5 porcji warzyw, owoców lub soku"
"Zawsze razem"
"Moje dziecko idzie do szkoły"
"Klub bezpiecznego Puchatka"
Linki
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Eduseek
Interklasa
Junior
Encyklopedia PWN
NOWA STRONA INTERNETOWA SZKOŁY
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Copyright © 2006

589,040 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl