NASZA SZKOŁA
Historia Szkoły
Patron Szkoły
Hymn Szkoły
Logo Szkoły
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy administracji i obsługa
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Osiagnięcia
Sport
Galeria
Caritas
MATEMATYKA
BIP szkoły
Informacje ogólne
Dokumenty Szkoły
INFORMACJE
Kalendarz 2013/2014
Plan lekcji
Nowa strona szkoły
Informacje dla rodziców
Wymagania edukacyjene
Wymagania edukacyjne
ZSP Góra Motyczna
Chemia klasa I gim
Wymagania programowe na poszczególne oceny kl I Chemia Nowej Ery

I. Substancje i ich przemiany

Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– zalicza chemię do nauk przyrodniczych
– stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej
– nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie
– opisuje właściwości substancji, będących głównymi składnikami produktów, stosowanych na co dzień
– przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość
– odróżnia właściwości fizyczne od chemicznych
– dzieli substancje chemiczne na proste i złożone, na pierwiastki i związki chemiczne
– definiuje pojęcie mieszanina substancji
– opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych
– podaje przykłady mieszanin
– opisuje proste metody rozdzielania mieszanin na składniki
– definiuje pojęcia zjawisko fizyczne i reakcja chemiczna
– podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka
– definiuje pojęcia pierwiastek chemiczny i związek chemiczny
– podaje przykłady związków chemicznych
– klasyfikuje pierwiastki chemiczne na metale i niemetale
– podaje przykłady pierwiastków chemicznych (metali i niemetali)
– odróżnia metale i niemetale na podstawie ich właściwości
– opisuje, na czym polega rdzewienie (korozja)
– posługuje się symbolami chemicznymi pierwiastków (H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg)
– opisuje skład i właściwości powietrza
– określa, co to są stałe i zmienne składniki powietrza
– opisuje właściwości fizyczne, chemiczne tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru, azotu
– podaje, że woda jest związkiem chemicznym wodoru i tlenu
– tłumaczy, na czym polega zmiana stanów skupienia na przykładzie wody
– omawia obieg wody w przyrodzie
– określa znaczenie powietrza, wody, tlenu
– określa, jak zachowują się substancje higroskopijne
– opisuje, na czym polega reakcja syntezy, analizy, wymiany
– omawia, na czym polega utlenianie, spalanie
– definiuje pojęcia substrat i produkt reakcji chemicznej
– wskazuje substraty i produkty reakcji chemicznej
– określa typy reakcji chemicznych
– określa, co to są tlenki i jaki jest ich podział
– wymienia niektóre efekty towarzyszące reakcjom chemicznym
– wymienia podstawowe źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza
Ocena dostateczna
Uczeń:
– wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką przydatną ludziom
– omawia, czym się zajmuje chemia
– omawia sposób podziału chemii na organiczną i nieorganiczną
– wyjaśnia, czym się różni ciało fizyczne od substancji
– opisuje właściwości substancji
– wymienia i wyjaśnia podstawowe sposoby rozdzielania mieszanin
– sporządza mieszaninę
– planuje rozdzielanie mieszanin
– opisuje różnicę w przebiegu zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej
– projektuje doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną
– definiuje stopy
– podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka
– formułuje obserwacje do doświadczenia
– wyjaśnia potrzebę wprowadzenia symboliki chemicznej
– rozpoznaje pierwiastki i związki chemiczne
– wyjaśnia różnicę między pierwiastkiem a związkiem chemicznym
– wymienia stałe i zmienne składniki powietrza
– bada skład powietrza
– oblicza przybliżoną objętość tlenu i azotu, np. w sali lekcyjnej
– opisuje, jak można otrzymać tlen
– opisuje właściwości fizyczne i chemiczne gazów szlachetnych
– opisuje obieg tlenu, tlenku węgla(IV) i azotu w przyrodzie
– wyjaśnia, na czym polega proces fotosyntezy
– wymienia zastosowania tlenków wapnia, żelaza, glinu, azotu, gazów szlachetnych, tlenku węgla(IV), tlenu, wodoru
– podaje sposób otrzymywania tlenku węgla(IV) (na przykładzie reakcji węgla z tlenem)
– definiuje pojęcie reakcja charakterystyczna
– planuje doświadczenie umożliwiające wykrycie obecności tlenku węgla(IV) w powietrzu wydychanym z płuc
– wyjaśnia, co to jest efekt cieplarniany
– opisuje rolę wody i pary wodnej w przyrodzie
– wymienia właściwości wody
– wyjaśnia pojęcie higroskopijność
– zapisuje słownie przebieg reakcji chemicznej
– wskazuje w zapisie słownym przebiegu reakcji chemicznej substraty i produkty, pierwiastki i związki chemiczne
– opisuje, na czym polega powstawanie dziury ozonowej, kwaśnych opadów
– podaje sposób otrzymywania wodoru (w reakcji kwasu chlorowodorowego z metalem)
 opisuje sposób identyfikowania gazów: wodoru, tlenu, tlenku węgla(IV)
 wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza
– definiuje pojęcia reakcje egzo- i endoenergetyczne
Ocena dobra
Uczeń:
– podaje zastosowania wybranych elementów sprzętu lub szkła laboratoryjnego
– identyfikuje substancje na podstawie podanych właściwości
– podaje sposób rozdzielenia wskazanej mieszaniny
– wskazuje różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają jej rozdzielenie
– projektuje doświadczenia ilustrujące reakcję chemiczną i formułuje wnioski
– wskazuje w podanych przykładach reakcję chemiczną i zjawisko fizyczne
– wskazuje wśród różnych substancji mieszaninę i związek chemiczny
– wyjaśnia różnicę między mieszaniną a związkiem chemicznym
– proponuje sposoby zabezpieczenia produktów zawierających żelazo przed rdzewieniem
– odszukuje w układzie okresowym pierwiastków podane pierwiastki chemiczne
– opisuje doświadczenie wykonywane na lekcji
– określa, które składniki powietrza są stałe, a które zmienne
– wykonuje obliczenia związane z zawartością procentową substancji występujących w powietrzu
– wykrywa obecność tlenku węgla(IV)
– opisuje właściwości tlenku węgla(II)
– wyjaśnia rolę procesu fotosyntezy w naszym życiu
– podaje przykłady substancji szkodliwych dla środowiska
– wyjaśnia, skąd się biorą kwaśne opady
– określa zagrożenia wynikające z efektu cieplarnianego, dziury ozonowej, kwaśnych opadów
– proponuje sposoby zapobiegania powiększania się dziury ozonowej i ograniczenia powstawania kwaśnych opadów
– zapisuje słownie przebieg różnych rodzajów
reakcji chemicznych
– podaje przykłady różnych typów reakcji chemicznych
– wykazuje obecność pary wodnej w powietrzu
– omawia sposoby otrzymywania wodoru
– podaje przykłady reakcji egzo- i endoenergetycznych
Ocena bardzo dobra
– wyjaśnia, na czym polega destylacja
– wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie
– definiuje pojęcie patyna
– opisuje pomiar gęstości
– projektuje doświadczenie o podanym tytule (rysuje schemat, zapisuje obserwacje i wnioski)
– przewiduje wyniki niektórych doświadczeńna podstawie posiadanej wiedzy
– otrzymuje tlenek węgla(IV) w reakcji węglanu wapnia z kwasem chlorowodorowym
– uzasadnia, na podstawie reakcji magnezu z tlenkiem węgla(IV), że tlenek węgla(IV) jest związkiem chemicznym węgla i tlenu
– uzasadnia, na podstawie reakcji magnezu z parą wodną, że woda jest związkiem chemicznym tlenu i wodoru
– planuje sposoby postępowania umożliwiające ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami
– identyfikuje substancje na podstawie schematów reakcji chemicznych
– wykazuje zależność między rozwojem cywilizacji a występowaniem zagrożeń np. podaje przykłady dziedzin życia, których rozwój powoduje negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego

II. Wewnętrzna budowa materii
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– definiuje pojęcie materia
– opisuje ziarnistą budowę materii
– opisuje, czym różni się atom od cząsteczki
– definiuje pojęcia jednostka masy atomowej, masa atomowa, masa cząsteczkowa
– oblicza masę cząsteczkową prostych związków chemicznych
– opisuje i charakteryzuje skład atomu pierwiastka chemicznego (jądro: protony i neutrony, elektrony)
– definiuje pojęcie elektrony walencyjne
– wyjaśnia, co to jest liczba atomowa, liczba masowa
– ustala liczbę protonów, elektronów, neutronów w atomie danego pierwiastka chemicznego, gdy znane są liczby atomowa i masowa
– definiuje pojęcie izotop
– dokonuje podziału izotopów
– wymienia dziedziny życia, w których stosuje się izotopy
– opisuje układ okresowy pierwiastków chemicznych
– podaje prawo okresowości
– podaje, kto jest twórcą układu okresowego pierwiastków chemicznych
– odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach chemicznych
– wymienia typy wiązań chemicznych
– podaje definicje wiązania kowalencyjnego (atomowego), wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego, wiązania jonowego
– definiuje pojęcia jon, kation, anion
– posługuje się symbolami pierwiastków chemicznych
– odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego
– zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne cząsteczek
– definiuje pojęcie wartościowość
– podaje wartościowość pierwiastków chemicznych w stanie wolnym
– odczytuje z układu okresowego maksymalną wartościowość pierwiastków chemicznych grup 1., 2. i 13.17.
– wyznacza wartościowość pierwiastków chemicznych na podstawie wzorów sumarycznych
– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego na podstawie wartościowości pierwiastków
chemicznych
– określa na podstawie wzoru liczbę pierwiastków w związku chemicznym
– interpretuje zapisy (odczytuje ilościowo i jakościowo proste zapisy), np. H2, 2 H, 2 H2 itp.
– ustala na podstawie wzoru sumarycznego nazwę dla prostych dwupierwiastkowych związków chemicznych
– ustala na podstawie nazwy wzór sumaryczny dla prostych dwupierwiastkowych związków chemicznych
– rozróżnia podstawowe rodzaje reakcji chemicznych
– podaje treść prawa zachowania masy
– podaje treść prawa stałości składu związku chemicznego
– przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego
– definiuje pojęcia równanie reakcji chemicznej, współczynnik stechiometryczny
– dobiera współczynniki w prostych przykładach równań reakcji chemicznych
– zapisuje proste przykłady równań reakcji chemicznych
– odczytuje proste równania reakcji chemicznych
Ocena dostateczna
Uczeń:
– omawia poglądy na temat budowy materii
– wyjaśnia zjawisko dyfuzji
– podaje założenia teorii atomistyczno-
-cząsteczkowej budowy materii
– oblicza masy cząsteczkowe
– definiuje pojęcie pierwiastek chemiczny
– wymienia rodzaje izotopów
– wyjaśnia różnice w budowie atomów izotopów wodoru
– wymienia dziedziny życia, w których stosuje się izotopy
– korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych
– wykorzystuje informacje odczytane z układu okresowego pierwiastków chemicznych
– podaje maksymalną liczbę elektronów na poszczególnych powłokach (K, L, M)
– zapisuje konfiguracje elektronowe
– rysuje proste przykłady modeli atomów pierwiastków chemicznych
– zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne wymaganych cząsteczek
– odczytuje ze wzoru chemicznego, z jakich pierwiastków chemicznych i ilu atomów składa się cząsteczka lub kilka cząsteczek
– opisuje rolę elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów
– opisuje sposób powstawania jonów
– określa rodzaj wiązania w prostych przykładach cząsteczek
podaje przykłady substancji o wiązaniu kowalencyjnym (atomowym) i substancji o wiązaniu jonowym
– odczytuje wartościowość pierwiastków chemicznych z układu okresowego pierwiastków
– zapisuje wzory związków chemicznych na podstawie podanej wartościowości lub nazwy pierwiastków chemicznych
– podaje nazwę związku chemicznego na podstawie wzoru
– określa wartościowość pierwiastków w związku chemicznym
– zapisuje wzory cząsteczek korzystając z modeli
– rysuje model cząsteczki
– wyjaśnia znaczenie współczynnika stechiometrycznego i indeksu stechiometrycznego
– wyjaśnia pojęcie równania reakcji chemicznej
– odczytuje równania reakcji chemicznych
– zapisuje równania reakcji chemicznych
 dobiera współczynniki w równaniach reakcji chemicznych

Ocena dobra
Uczeń:
– planuje doświadczenie potwierdzające ziarnistość budowy materii
– wyjaśnia różnice między pierwiastkiem a związkiem chemicznym na podstawie założeń teorii atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii
– oblicza masy cząsteczkowe związków chemicznych
– wymienia zastosowania izotopów
– korzysta swobodnie z informacji zawartych
w układzie okresowym pierwiastków
chemicznych
– oblicza maksymalną liczbę elektronów na powłokach
– zapisuje konfiguracje elektronowe
– rysuje modele atomów
– określa typ wiązania chemicznego w podanym związku chemicznym
– wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie na podstawie budowy ich atomów
– wyjaśnia różnice między różnymi typami wiązań chemicznych
– opisuje powstawanie wiązań atomowych (kowalencyjnych) dla wymaganych przykładów
– zapisuje elektronowo mechanizm powstawania jonów (wymagane przykłady)
– opisuje mechanizm powstawania wiązania jonowego
– wykorzystuje pojęcie wartościowości
– określa możliwe wartościowości pierwiastka chemicznego na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków
– nazywa związki chemiczne na podstawie wzorów i zapisuje wzory na podstawie ich nazw
– zapisuje i odczytuje równania reakcji chemicznych (o większym stopniu trudności)
– przedstawia modelowy schemat równania reakcji chemicznej
– rozwiązuje zadania na podstawie prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego
– dokonuje prostych obliczeń stechiometrycznych
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
– definiuje pojęcie masa atomowa jako średnia masa atomowa danego pierwiastka chemicznego z uwzględnieniem jego składu izotopowego
– oblicza zawartość procentową izotopów w pierwiastku chemicznym
– wyjaśnia związek między podobieństwami właściwości pierwiastków chemicznych zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową ich atomów i liczbą elektronów walencyjnych
– uzasadnia i udowadnia doświadczalnie, że msubstr = mprod
– rozwiązuje trudniejsze zadania wykorzystujące poznane prawa (zachowania masy, stałości składu związku chemicznego)
– wskazuje podstawowe różnice między wiązaniami kowalencyjnym a jonowym oraz kowalencyjnym niespolaryzowanym a kowalencyjnym spolaryzowanym
– opisuje zależność właściwości związku chemicznego od występującego w nim wiązania chemicznego
– porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, temperatury topnienia i wrzenia)
– określa, co wpływa na aktywność chemiczną pierwiastka
– zapisuje i odczytuje równania reakcji chemicznych o dużym stopniu trudności
– wykonuje obliczenia stechiometryczne


III. Woda i roztwory wodne
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– charakteryzuje rodzaje wód występujących w przyrodzie
– podaje, na czym polega obieg wody w przyrodzie
– wymienia stany skupienia wody
– nazywa przemiany stanów skupienia wody
– opisuje właściwości wody
– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny cząsteczki wody
– definiuje pojęcie dipol
– identyfikuje cząsteczkę wody jako dipol
– wyjaśnia podział substancji na dobrze i słabo rozpuszczalne oraz praktycznie nierozpuszczalne w wodzie
podaje przykłady substancji, które
rozpuszczają się i nie rozpuszczają się
w wodzie
– wyjaśnia pojęcia rozpuszczalnik i substancja rozpuszczana
– definiuje pojęcie rozpuszczalność
– wymienia czynniki, które wpływają na rozpuszczalność
– określa, co to jest wykres rozpuszczalności
– odczytuje z wykresu rozpuszczalności rozpuszczalność danej substancji w podanej temperaturze
– wymienia czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji stałej w wodzie
– definiuje pojęcia roztwór właściwy, koloid i zawiesina
– definiuje pojęcia roztwór nasycony i roztwór nienasycony oraz roztwór stężony i roztwór rozcieńczony
– definiuje pojęcie krystalizacja
– podaje sposoby otrzymywania roztworu nienasyconego z nasyconego i odwrotnie
– definiuje stężenie procentowe roztworu
– podaje wzór opisujący stężenie procentowe
– prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu (proste)
Ocena dostateczna
Uczeń:
– opisuje budowę cząsteczki wody
– wyjaśnia, co to jest cząsteczka polarna
– wymienia właściwości wody zmieniające się pod wpływem zanieczyszczeń
– proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania wodą
– tłumaczy, na czym polega proces mieszania, rozpuszczania
– określa, dla jakich substancji woda jest dobrym rozpuszczalnikiem
– charakteryzuje substancje ze względu na ich rozpuszczalność w wodzie
– planuje doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie
– porównuje rozpuszczalność różnych substancji w tej samej temperaturze
– oblicza ilość substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej temperaturze
– podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe
– podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie i tworzą koloidy lub zawiesiny
– wskazuje różnice między roztworem właściwym a zawiesiną
– opisuje różnice między roztworem rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym
– przeprowadza krystalizację
– przekształca wzór na stężenie procentowe roztworu tak, aby obliczyć masę substancji rozpuszczonej lub masę roztworu
– oblicza masę substancji rozpuszczonej lub masę roztworu, znając stężenie procentowe roztworu
– wyjaśnia, jak sporządzić roztwór o określonym stężeniu procentowym (np. 100 g 20-procentowego roztworu soli kuchennej)
Ocena dobra
Uczeń:
– wyjaśnia, na czym polega tworzenie wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego w cząsteczce wody
– wyjaśnia budowę polarną cząsteczki wody
– określa właściwości wody wynikające z jej budowy polarnej
– wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych substancji jest rozpuszczalnikiem, a dla innych nie
– przedstawia za pomocą modeli proces rozpuszczania w wodzie substancji o budowie polarnej, np. chlorowodoru
– podaje rozmiary cząstek substancji wprowadzonych do wody i znajdujących się w roztworze właściwym, koloidzie, zawiesinie
– wykazuje doświadczalnie wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałej w wodzie
– posługuje się sprawnie wykresem rozpuszczalności
– dokonuje obliczeń z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności
– oblicza masę wody, znając masę roztworu i jego stężenie procentowe
– prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęcia gęstości
– podaje sposoby na zmniejszenie lub zwiększenie stężenia roztworu
– oblicza stężenie procentowe roztworu powstałego przez zagęszczenie, rozcieńczenie roztworu
– oblicza stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności)
– wymienia czynności prowadzące do sporządzenia określonej ilości roztworu o określonym stężeniu procentowym
– sporządza roztwór o określonym stężeniu procentowym
 wyjaśnia, co to jest woda destylowana i czym się różni od wód występujących w przyrodzie
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
– wymienia laboratoryjne sposoby otrzymywania wody
– proponuje doświadczenie udowadniające, że woda jest związkiem wodoru i tlenu
– opisuje wpływ izotopów wodoru i tlenu na właściwości wody
– określa wpływ ciśnienia atmosferycznego na wartość temperatury wrzenia wody
– porównuje rozpuszczalność w wodzie związków kowalencyjnych i jonowych
– wykazuje doświadczalnie, czy roztwór jest nasycony, czy nienasycony
– rozwiązuje zadania rachunkowe na stężenie procentowe z wykorzystaniem gęstości
– oblicza rozpuszczalność substancji w danej temperaturze, znając stężenie procentowe jej roztworu nasyconego w tej temperaturzeDodane przez admin dnia marzec 31 2013 13:53:23 604 Czytań · Drukuj
 
KONTAKT
Zespół Szkół Publicznych
w Górze Motycznej

adres: Góra Motyczna 31
telefon: (014) 683 46 30 adres e-mail: spggm@interia.pl
REALIZOWANE PROGRAMY
"Matematyka innego wymiaru"
"Śniadanie daje moc"
"Owoce w szkole"
"Jak pomagac środowisku na co dzień"
"Lepsza Szkoła" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Trzymaj formę"
"Pola Nadziei"
"Szkoła bez Przemocy"
"Szklanka mleka"
"5 porcji warzyw, owoców lub soku"
"Zawsze razem"
"Moje dziecko idzie do szkoły"
"Klub bezpiecznego Puchatka"
Linki
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Eduseek
Interklasa
Junior
Encyklopedia PWN
NOWA STRONA INTERNETOWA SZKOŁY
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Copyright © 2006

588,997 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl