NASZA SZKOŁA
Historia Szkoły
Patron Szkoły
Hymn Szkoły
Logo Szkoły
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy administracji i obsługa
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Osiagnięcia
Sport
Galeria
Caritas
MATEMATYKA
BIP szkoły
Informacje ogólne
Dokumenty Szkoły
INFORMACJE
Kalendarz 2013/2014
Plan lekcji
Nowa strona szkoły
Informacje dla rodziców
Wymagania edukacyjene
Wymagania edukacyjne
ZSP Góra Motyczna
Geografia klasa I gim
GEOGRAFIA KLASA I

I. Podstawy geografii

Wymagania podstawowe
uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminu „geografia”
• przedstawia podział nauk geograficznych
• wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna
• wymienia źródła informacji geograficznej
• podaje wymiary Ziemi oraz główne cechy jej kształtu
• wyjaśnia różnice między elipsoidą a geoidą
• wskazuje na mapie świata i na globusie: równik, południk 0°, zwrotniki, koła podbiegunowe oraz półkule: południową, północną, wschodnią i zachodnią
• wymienia cechy południków i równoleżników
• wyjaśnia znaczenie terminów: „długość geograficzna”, „szerokość geograficzna”
• określa położenie matematyczno-geograficzne punktów i obszarów na mapie
• odczytuje współrzędne geograficzne na globusie
• odszukuje obiekty na mapie na podstawie podanych współrzędnych geograficznych
• wyjaśnia znaczenie terminów: „skala”, „siatka kartograficzna”
• podaje różnice między siatką kartograficzną a geograficzną
• wymienia rodzaje skal oraz podaje ich przykłady
• posługuje się skalą mapy do obliczania odległości w terenie
• przekształca skale
• dokonuje podziału map ze względu na ich skalę oraz treść
• podaje różnice między planem a mapą
• wymienia metody przedstawiania zjawisk na mapach
• odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych
• wyjaśnia znaczenie terminów: „wysokość względna”, „wysokość bezwzględna”, „poziomica”
• odczytuje z mapy wysokość bezwzględną i oblicza wysokość względną wybranych punktów
• analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych
• dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych
• posługuje się w terenie planem, mapą topograficzną, turystyczną, samochodową (m.in. orientuje mapę oraz identyfikuje obiekty geograficzne na mapie i w terenie)
• lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty oraz najważniejsze obiekty geograficzne na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa itp.)

Wymagania ponadpodstawowe
uczeń poprawnie:

• zna imiona lub nazwiska uczonych i ich dokonania w poznaniu kształtu Ziemi
• omawia historię poznania kształtu i rozmiarów Ziemi
• stosuje ze zrozumieniem pojęcia: „długość geograficzna”, „szerokość geograficzna”
• podaje zasady działania oraz możliwości wykorzystania odbiornika GPS
• oblicza skalę mapy, znając odległość rzeczywistą pomiędzy obiektami przedstawionymi na mapie
• posługuje się ze zrozumieniem terminem „skala”
• wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie
• wyjaśnia, na czym polega generalizacja mapy oraz uzasadnia jej przydatność
• charakteryzuje wybrane metody przedstawiania zjawisk na mapach
• stosuje ze zrozumieniem terminy: „wysokość względna”, „wysokość bezwzględna”
• charakteryzuje sposoby przedstawiania rzeźby terenu na mapach
• projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych
• identyfikuje położenie i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne na fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych oraz mapach topograficznych

II. Ruchy Ziemi

Wymagania podstawowe
uczeń poprawnie:

• podaje różnicę między teorią geocentryczną a heliocentryczną
• wymienia nazwy planet Układu Słonecznego
• rozpoznaje i nazywa ciała niebieskie przedstawione na ilustracji
• porównuje planety Układu Słonecznego, korzystając z danych liczbowych
• wyjaśnia znaczenie terminów: „ruch obiegowy Ziemi”, „równonoc wiosenna”, „równonoc jesienna”, „przesilenie zimowe”, „przesilenie letnie”
• podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi
• podaje najważniejsze następstwa ruchu obiegowego Ziemi
• wymienia daty występowania równonocy oraz przesileń
• podaje daty przesileń i równonocy na podstawie ilustracji przedstawiających oświetlenie Ziemi w ciągu roku
• wyjaśnia znaczenie terminów: „ruch obrotowy Ziemi”, „doba”, „górowanie Słońca”, „południk miejscowy”, „gnomon”
• podaje cechy ruchu obrotowego Ziemi
• oblicza kąt, o jaki obraca się Ziemia w określonym czasie
• podaje najważniejsze następstwa ruchu obrotowego Ziemi
• wyjaśnia znaczenie terminów: „czas słoneczny”, „czas strefowy”, „czas urzędowy”
• wyjaśnia przyczynę wprowadzenia stref czasowych i międzynarodowej linii zmiany daty
• posługuje się mapą stref czasowych do określania różnicy czasu strefowego
i słonecznego na Ziemi

Wymagania ponadpodstawowe
uczeń poprawnie:

• charakteryzuje poszczególne planety Układu Słonecznego
• posługując się rysunkiem, wyjaśnia zjawiska zaćmienia Słońca i zaćmienia Księżyca
• charakteryzuje strefy oświetlenia Ziemi
• wyjaśnia przyczyny występowania dnia polarnego i nocy polarnej
• przedstawia (korzystając również z własnych obserwacji) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku
• omawia zastosowanie gnomonu
• demonstruje ruch obrotowy Ziemi, posługując się tellurium lub globusem
• oblicza czas słoneczny i strefowy danego miejsca na podstawie jego położenia matematyczno-geograficznego
• charakteryzuje czas słoneczny, strefowy, uniwersalny, urzędowy
• posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: „ruch obrotowy”, „czas słoneczny”, „czas strefowy”, „czas uniwersalny” i „czas urzędowy”
• ustala, jaki dzień tygodnia nastąpi po przekroczeniu międzynarodowej linii zmiany daty
III. Atmosfera i hydrosfera

Wymagania podstawowe
uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminów: „atmosfera”, „troposfera”
• podaje skład chemiczny powietrza atmosferycznego
• wymienia w kolejności nazwy warstw atmosfery, zaczynając od tej warstwy, która znajduje się najbliżej powierzchni Ziemi
• omawia na podstawie schematu zmiany temperatury powietrza w poszczególnych warstwach atmosfery
• wyjaśnia znaczenie terminu „izoterma”
• podaje czynniki wpływające na temperaturę powietrza na Ziemi
• omawia zależność temperatury powietrza od kąta padania promieni słonecznych
• charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych położonych w różnych strefach klimatycznych
• oblicza średnią roczną temperaturę powietrza, średnią roczną amplitudę temperatury powietrza oraz roczną sumę opadów atmosferycznych
• sporządza wykres przedstawiający przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych
• wyjaśnia znaczenie terminów: „ciśnienie atmosferyczne”, „niż baryczny”, „wyż baryczny”, „izobara”
• sporządza schemat wyżu i niżu barycznego
• wyjaśnia przyczynę powstawania wiatru
• wymienia przykłady wiatrów stałych i okresowo zmiennych występujących na kuli ziemskiej
• wskazuje na mapie świata obszary występowania różnych rodzajów wiatrów
• wyjaśnia znaczenie terminów: „wilgotność powietrza”, „wilgotność względna”, „kondensacja”, „resublimacja”
• analizuje rozkład opadów atmosferycznych na kuli ziemskiej na podstawie map klimatycznych
• omawia przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia opadów atmosferycznych na Ziemi
• podaje przykłady obszarów charakteryzujących się nadmiarem lub niedoborem opadów atmosferycznych
• wymienia rodzaje opadów i osadów atmosferycznych
• rozpoznaje przedstawione na fotografiach osady atmosferyczne
• wyjaśnia znaczenie terminów: „pogoda”, „klimat”
• wymienia czynniki klimatotwórcze
• wymienia strefy klimatyczne na kuli ziemskiej i wskazuje ich zasięg na mapie
• omawia zasoby wodne Ziemi na podstawie schematu
• wymienia nazwy oceanów i wskazuje te oceany na mapie świata
• wskazuje na mapie świata wybrane prądy morskie oraz wymienia ich nazwy
• podaje przykłady ruchów wody morskiej
• dostrzega i wyjaśnia związki między warunkami klimatycznymi a zasoleniem wody morskiej
• wymienia rodzaje wód podziemnych
• wyjaśnia znaczenie terminu „gejzer”

Wymagania ponadpodstawowe
uczeń poprawnie:

• wyjaśnia wpływ wybranych czynników na zróżnicowanie temperatury powietrza na Ziemi
• wykazuje na przykładach związek między wysokością Słońca a temperaturą powietrza
• oblicza zmiany temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości
• charakteryzuje rodzaje wiatrów na podstawie ilustracji
• stosuje ze zrozumieniem pojęcia: „niż baryczny”, „wyż baryczny”
• rozpoznaje na podstawie fotografii rodzaje chmur
• charakteryzuje rodzaje chmur, a także opadów i osadów atmosferycznych
• charakteryzuje wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat
• podaje na podstawie map tematycznych zależności między strefami oświetlenia Ziemi a strefami klimatycznymi
• wykazuje zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy map temperatury powietrza i opadów atmosferycznych oraz map stref klimatycznych na Ziemi
• stosuje ze zrozumieniem terminy: „pogoda”, „klimat”
• charakteryzuje klimat górski
• charakteryzuje strefy klimatyczne pod względem warunków sprzyjających działalności człowieka
• charakteryzuje typy mórz, podaje ich przykłady i wskazuje je na mapie świata
• charakteryzuje przyczyny i skutki ruchów wody morskiej
• omawia mechanizm funkcjonowania gejzeru

IV. Wnętrze Ziemi

Wymagania podstawowe
uczeń poprawnie:

• wymienia metody badania wnętrza Ziemi
• wymienia w kolejności warstwy wnętrza Ziemi, zaczynając od warstwy znajdującej się najgłębiej
• omawia na podstawie schematu budowę wnętrza Ziemi
• podaje różnicę między litosferą a skorupą ziemską
• podaje główne cechy płytowej budowy litosfery
• wyjaśnia znaczenie terminów: „prądy konwekcyjne”, „skała”, „minerał”
• wymienia nazwy wybranych skał i minerałów
• podaje przykłady minerałów skałotwórczych
• wymienia procesy wewnętrzne kształtujące rzeźbę powierzchni Ziemi
• wskazuje na mapie świata obszary aktywne sejsmicznie
• omawia skutki trzęsień ziemi
• wyjaśnia znaczenie terminów: „wulkan”, „lawa”, „magma”, „erupcja”, „Ognisty Pierścień Pacyfiku”
• wymienia przykłady wulkanów i wskazuje je na mapie świata
• wymienia na podstawie schematu elementy budowy wulkanu
• wymienia produkty erupcji wulkanicznej
• omawia skutki erupcji wulkanicznych
• wyjaśnia znaczenie terminów: „ruchy górotwórcze”, „góry fałdowe”, „góry zrębowe”, „subdukcja”
• wymienia nazwy er i okresów geologicznych
• wymienia nazwy orogenez w dziejach Ziemi
• wskazuje na mapie świata przykłady gór fałdowych, wulkanicznych i zrębowych
• omawia różnice między górami fałdowymi a zrębowymi
• wymienia nazwy wielkich form ukształtowania powierzchni Ziemi

Wymagania ponadpodstawowe
uczeń poprawnie:

• charakteryzuje warstwy wnętrza Ziemi
• podaje zależność pomiędzy głębokością a temperaturą we wnętrzu Ziemi
• rozpoznaje skały i określa ich rodzaj
• charakteryzuje skały i warunki ich powstawania
• podaje przykłady gospodarczego wykorzystania skał
• wykazuje związki pomiędzy płytową budową litosfery a występowaniem zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi
• stosuje ze zrozumieniem terminy: „hipocentrum”, „epicentrum”
• charakteryzuje na podstawie schematów powstawanie gór fałdowych i zrębowych
• charakteryzuje wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi
• określa na podstawie danych statystycznych ukształtowanie powierzchni kontynentów

V. Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi

Wymagania podstawowe
uczeń poprawnie:

• wymienia procesy zewnętrzne kształtujące rzeźbę powierzchni Ziemi
• wyjaśnia znaczenie terminów: „erozja”, „wietrzenie”, „zwietrzelina”, „ruchy masowe”, „krasowienie”
• wymienia rodzaje wietrzenia
• wymienia rodzaje skał, które ulegają krasowieniu
• podaje przykłady form krasu powierzchniowego i podziemnego
• wskazuje na mapie regiony, w których występują zjawiska krasowe
• analizuje schemat jaskini i występujących w niej form krasowych
• wyjaśnia terminy: „erozja wgłębna”, „erozja boczna”, „erozja wsteczna”, „akumulacja”
• podaje przykłady form erozji i akumulacji rzecznej
• wymienia rodzaje ujść rzecznych
• omawia warunki sprzyjające powstawaniu delt oraz ujść lejkowatych
• wskazuje na mapie świata przykłady rzek posiadających ujście deltowe i lejkowate
• wyjaśnia proces powstawania delty
• wyjaśnia proces powstawania meandrów
• wyjaśnia znaczenie terminu „granica wiecznego śniegu”
• wskazuje na mapie świata obszary występowania lądolodów
• podaje różnice między lodowcem górskim a lądolodem
• dostrzega związek między warunkami klimatycznymi a występowaniem lodowców górskich i lądolodów na kuli ziemskiej
• wymienia przykłady form powstałych w wyniku działalności lodowców górskich i lądolodów
• rozpoznaje i podpisuje na schemacie formy polodowcowe
• wyjaśnia znaczenie terminu „abrazja”
• podaje przykłady form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności morza
• omawia na podstawie ilustracji proces powstawania klifu i mierzei
• wymienia najważniejsze typy wybrzeży morskich i wskazuje je na mapie świata
• wyjaśnia znaczenie terminów: „korazja”, „niecka deflacyjna”, „wydma”, „barchan”
• wskazuje na mapie wybrane pustynie
• wymienia rodzaje pustyń ze względu na rodzaj podłoża
• podaje przykłady form powstałych na skutek erozyjnej i akumulacyjnej działalności wiatru
• wskazuje różnice między barchanem a wydmą paraboliczną

Wymagania ponadpodstawowe
uczeń poprawnie:

• posługuje się ze zrozumieniem pojęciem wietrzenia i erozji
• rozpoznaje na ilustracjach formy terenu powstałe na skutek wietrzenia
• charakteryzuje rodzaje wietrzenia i formy terenu powstałe w jego wyniku
• charakteryzuje ruchy masowe
• posługuje się ze zrozumieniem terminem „krasowienie”
• omawia procesy krasowe i wyjaśnia, w jaki sposób powstają formy krasowe
• przedstawia rzeźbotwórczą rolę wód płynących
• charakteryzuje działalność rzeki w górnym, środkowym i dolnym biegu
• przedstawia rzeźbotwórczą rolę lodowców górskich i lądolodów
• stosuje ze zrozumieniem termin „granica wiecznego śniegu”
• wyjaśnia genezę wybrzeży morskich
• przedstawia rzeźbotwórczą rolę fal morskich
• przedstawia rzeźbotwórczą rolę wiatru
• rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe w wyniku działania czynników rzeźbotwórczych

VI. Pedosfera i biosfera

Wymagania podstawowe
uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminów: „gleba”, „żyzność gleby”
• wymienia czynniki glebotwórcze
• wymienia najważniejsze rodzaje gleb strefowych i astrefowych na Ziemi
• wskazuje i nazywa na podstawie schematu profilu glebowego poziomy glebowe
• nazywa główne strefy roślinne na kuli ziemskiej i wskazuje je na mapie świata

Wymagania ponadpodstawowe
uczeń poprawnie:

• charakteryzuje poziomy glebowe
• wykazuje wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności i gleb na Ziemi


Dodane przez admin dnia marzec 31 2013 13:55:58 685 Czytań · Drukuj
 
KONTAKT
Zespół Szkół Publicznych
w Górze Motycznej

adres: Góra Motyczna 31
telefon: (014) 683 46 30 adres e-mail: spggm@interia.pl
REALIZOWANE PROGRAMY
"Matematyka innego wymiaru"
"Śniadanie daje moc"
"Owoce w szkole"
"Jak pomagac środowisku na co dzień"
"Lepsza Szkoła" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Trzymaj formę"
"Pola Nadziei"
"Szkoła bez Przemocy"
"Szklanka mleka"
"5 porcji warzyw, owoców lub soku"
"Zawsze razem"
"Moje dziecko idzie do szkoły"
"Klub bezpiecznego Puchatka"
Linki
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Eduseek
Interklasa
Junior
Encyklopedia PWN
NOWA STRONA INTERNETOWA SZKOŁY
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Copyright © 2006

589,021 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl