NASZA SZKOŁA
Historia Szkoły
Patron Szkoły
Hymn Szkoły
Logo Szkoły
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy administracji i obsługa
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Osiagnięcia
Sport
Galeria
Caritas
MATEMATYKA
BIP szkoły
Informacje ogólne
Dokumenty Szkoły
INFORMACJE
Kalendarz 2013/2014
Plan lekcji
Nowa strona szkoły
Informacje dla rodziców
Wymagania edukacyjene
Wymagania edukacyjne
ZSP Góra Motyczna
Geografia klasa II gim
GEOGRAFIA KLASA II

I. Afryka

Wymagania podstawowe
uczeń poprawnie:

• wskazuje Afrykę na mapie świata
• określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej
• porównuje linię brzegową Afryki z linią brzegową innych kontynentów na mapie
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej wybrane elementy linii brzegowej, krainy geograficzne, rzeki i jeziora Afryki oraz podaje ich nazwy
• wyjaśnia znaczenie terminów: „rzeka okresowa”, „rzeka epizodyczna”, „obszar bezodpływowy”
• wymienia nazwy stref klimatyczno-roślinno-glebowych Afryki
• wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Afryki
• przyporządkowuje strefom klimatycznym odpowiednie formacje roślinne i typy gleb w Afryce
• wyjaśnia znaczenie terminu „gęstość zaludnienia”
• podaje liczbę ludności Afryki
• wymienia nazwy odmian ludzkich zamieszkujących Afrykę
• wyjaśnia znaczenie terminów: „przyrost naturalny”, „eksplozja demograficzna”, „urbanizacja”
• omawia przyczyny eksplozji demograficznej w Afryce
• omawia zróżnicowanie ludności Afryki
• wymienia nazwy obszarów najgęściej i najsłabiej zaludnionych w Afryce
• wyjaśnia przyczyny niskiego poziomu urbanizacji w Afryce
• wymienia nazwy oraz wskazuje na mapie największe miasta w Afryce
• omawia problemy mieszkańców Afryki
• wyjaśnia znaczenie terminu „produkt krajowy brutto”
• opisuje poziom rozwoju gospodarczego Afryki
• wymienia czynniki warunkujące rozwój rolnictwa w Afryce
• wyjaśnia, dlaczego Afryka nazywana jest kontynentem rolniczym
• opisuje pasterstwo koczownicze w Afryce
• wymienia nazwy najważniejszych roślin żywieniowych i eksportowych uprawianych w Afryce
• wyjaśnia przyczyny niskiego poziomu rozwoju przemysłu w Afryce
• opisuje poziom rozwoju usług w Afryce
• wymienia główne cechy środowiska Egiptu i Republiki Południowej Afryki
• opisuje potencjał gospodarczy Egiptu i RPA

Wymagania ponadpodstawowe
uczeń poprawnie:

• określa położenie matematyczno-geograficzne Afryki
• oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową Afryki
• określa cechy ukształtowania powierzchni Afryki
• wykazuje związki między budową geologiczną a ukształtowaniem pionowym Afryki
• wyjaśnia mechanizm powstawania systemu rowów tektonicznych w Afryce
• omawia wpływ wybranych czynników geograficznych na klimat Afryki
• charakteryzuje klimat oraz formacje roślinne Afryki na podstawie mapy klimatycznej, klimatogramów oraz ilustracji
• wyjaśnia zależności między rozmieszczeniem stref klimatycznych, roślinnych i glebowych w Afryce
• wykazuje symetryczność stref klimatyczno-roślinno-glebowych Afryki
• dowodzi związku między warunkami klimatycznymi, ukształtowaniem pionowym a gęstością i układem sieci rzecznej w Afryce
• wyjaśnia przyczyny i skutki wysokiego przyrostu naturalnego w Afryce
• oblicza współczynnik przyrostu naturalnego w Afryce
• uzasadnia twierdzenie, że Afryka jest kontynentem ludzi młodych
• ocenia wpływ warunków naturalnych na rozmieszczenie ludności w Afryce
• omawia wskaźnik HDI w wybranych krajach na podstawie mapy tematycznej
• omawia problemy związane z epidemią AIDS na kontynencie afrykańskim
• wymienia przyczyny i skutki głodu oraz konfliktów zbrojnych toczących się na terenie Afryki
• określa związki pomiędzy problemami wyżywienia, występowaniem chorób a poziomem życia w krajach Afryki położonych na południe od Sahary
• ocenia warunki środowiska przyrodniczego Afryki pod kątem rozwoju rolnictwa
• analizuje gospodarowanie w strefie Sahelu
• wyjaśnia przyczyny i skutki pustynnienia
• uzasadnia konieczność sztucznego nawadniania pól uprawnych w Egipcie
• analizuje przyczyny i skutki nadmiernej działalności rolniczej w Afryce
• dowodzi wpływu kolonializmu na aktualne problemy gospodarcze Afryki
• wykazuje zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-
-gospodarczego państw afrykańskich
• porównuje cechy społeczno-gospodarcze wybranych państw afrykańskich na przykładzie Egiptu i RPA

II. Ameryka Północna i Południowa

Wymagania podstawowe
uczeń poprawnie:

• wskazuje Amerykę na mapie świata
• określa położenie geograficzne Ameryki na kuli ziemskiej
• wyjaśnia znaczenie terminów: „Ameryka Łacińska”, „Ameryka Środkowa”
• opisuje linię brzegową Ameryki
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy najważniejszych krain geograficznych, rzek i jezior w Ameryce Północnej i Południowej
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy obszarów aktywnych sejsmicznie i wulkanicznie w Ameryce
• wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Ameryki
• przyporządkowuje strefom klimatycznym odpowiednie zbiorowiska roślinne w Ameryce
• wymienia nazwy przedstawicieli odmian ludzkich oraz odmian ludzkich mieszanych zamieszkujących Amerykę
• wyjaśnia przyczyny zróżnicowania ludności Ameryki
• opisuje wielkie migracje w dziejach Ameryki
• porównuje liczbę ludności w wybranych krajach Ameryki na podstawie dostępnych źródeł
• wskazuje na mapie obszary gęsto i słabo zaludnione w Ameryce oraz nazywa je
• opisuje, korzystając z mapy, rozmieszczenie ludności Ameryki Północnej i Południowej
• wymienia nazwy i wskazuje na mapie największe miasta Ameryki
• podaje przyczyny migracji do wielkich miast w Ameryce
• wymienia przyczyny dużego zróżnicowania etnicznego i kulturowego ludności Ameryki
• wymienia cechy wysoko rozwiniętych gospodarczo krajów Ameryki
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy najlepiej i najsłabiej rozwiniętych gospodarczo państw w Ameryce
• wskazuje na mapie obszary o największej koncentracji przemysłu w Ameryce i nazywa je
• wskazuje na mapie świata Stany Zjednoczone, podaje nazwę stolicy tego kraju oraz nazwy państw z nim sąsiadujących
• określa położenie geograficzne USA
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy wybranych krain geograficznych, najważniejszych rzek i jezior USA
• omawia cechy ukształtowania powierzchni USA
• wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego USA
• opisuje zróżnicowanie ludności USA
• wyjaśnia zależność między warunkami przyrodniczymi a rozmieszczeniem ludności w USA
• wyjaśnia znaczenie terminów: „megalopolis”, „technopolia”
• wymienia najważniejsze cechy gospodarki USA
• wymienia nazwy głównych roślin uprawianych na terenie USA
• wyjaśnia uwarunkowania wysokiego rozwoju gospodarczego USA
• wskazuje na mapie oraz wymienia nazwy obszarów o dużej koncentracji przemysłu w USA
• wskazuje na mapie świata Brazylię i podaje nazwę stolicy tego kraju
• określa położenie geograficzne Brazylii
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy wybranych krain geograficznych i najważniejszych rzek Brazylii
• opisuje klimat Brazylii
• charakteryzuje rozmieszczenie ludności w Brazylii
• określa poziom urbanizacji w Brazylii
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy największych miast Brazylii
• wyjaśnia znaczenie terminu „fawele”
• wymienia najważniejsze cechy gospodarki Brazylii
• omawia uwarunkowania rozwoju przemysłu i rolnictwa Brazylii
• wskazuje na mapie obszary silnie uprzemysłowione w Brazylii i nazywa je
• wskazuje na mapie obszary rolnicze w Brazylii i nazywa je
• wymienia nazwy głównych roślin żywieniowych uprawianych w Brazylii
• opisuje konflikt interesów pomiędzy ekologicznymi skutkami wylesiania Amazonii a jej gospodarczym wykorzystaniem

Wymagania ponadpodstawowe
uczeń poprawnie:

• określa położenie matematyczno-geograficzne Ameryki
• oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową Ameryki
• porównuje rozwinięcie linii brzegowej i ukształtowanie powierzchni Ameryki z innymi kontynentami
• wykazuje związki między budową geologiczną a ukształtowaniem pionowym Ameryki
• wyjaśnia przyczyny wulkanizmu i trzęsień ziemi w Ameryce
• omawia aktywność sejsmiczną uskoku San Andreas
• wykazuje wpływ wybranych czynników geograficznych na klimat Ameryki
• omawia skutki południkowego układu form rzeźby terenu w Ameryce Północnej i Południowej
• opisuje cechy klimatu Ameryki Północnej i Południowej na podstawie klimatogramów oraz mapy klimatycznej
• wykazuje wpływ klimatu na rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych w Ameryce
• wykazuje związki między warunkami klimatycznymi, ukształtowaniem pionowym a gęstością i układem sieci rzecznej w Ameryce
• wyjaśnia wpływ migracji na zróżnicowanie etniczne ludności Ameryki
• oblicza współczynnik przyrostu rzeczywistego w wybranych krajach Ameryki
• analizuje przyczyny wzrostu liczby ludności Ameryki oraz prognozuje dalsze jej zmiany
• wykazuje zależności między warunkami naturalnymi a rozmieszczeniem ludności
• wyjaśnia przyczyny wysokiego stopnia urbanizacji w Ameryce Północnej i Południowej
• analizuje zmiany wskaźnika urbanizacji w Ameryce
• opisuje warunki życia i pracy ludzi zamieszkujących wielkie miasta Ameryki
• analizuje skutki gwałtownego wzrostu liczby ludności w wielkich miastach Ameryki
• wyróżnia główne cechy i przyczyny zróżnicowania kulturowego i etnicznego ludności Ameryki
• opisuje cechy gospodarki bogatej północy i biednego południa Ameryki
• wyjaśnia różnice między gospodarką krajów wysoko i słabo rozwiniętych gospodarczo w Ameryce
• analizuje przyczyny zróżnicowania gospodarczego bogatej północy i biednego południa Ameryki
• opisuje związki między warunkami przyrodniczymi a rozmieszczeniem przemysłu w Ameryce
• ocenia warunki środowiska przyrodniczego Ameryki pod kątem rozwoju rolnictwa
• uzasadnia, że Amerykanie są narodem imigrantów
• udowadnia, że USA są potęgą gospodarczą świata
• analizuje uwarunkowania rozwoju przemysłu nowoczesnych technologii w Stanach Zjednoczonych
• opisuje znaczenie Doliny Krzemowej w rozwoju gospodarczym USA
• wykazuje związki między gospodarką a warunkami środowiska w najważniejszych regionach gospodarczych USA
• wykazuje zależność między wysokim poziomem gospodarki a poziomem rozwoju transportu w USA
• charakteryzuje regiony rolnicze w USA
• analizuje strukturę użytkowania ziemi w Stanach Zjednoczonych
• określa rolę Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej
• wykazuje wpływ czynników geograficznych na klimat Brazylii
• analizuje naturalne i antropogeniczne zagrożenia dla amazońskiej selwy
• opisuje warunki życia w wielkich miastach Brazylii
• określa cechy rozwoju i problemy wielkich miast w Brazylii
• analizuje udział i miejsce Brazylii w światowych zbiorach wybranych roślin uprawnych, korzystając z dostępnych źródeł
• porównuje poziom rozwoju gospodarczego Brazylii z poziomem rozwoju innych państw Ameryki

III. Obszary okołobiegunowe

Wymagania podstawowe
uczeń poprawnie:

• wskazuje na mapie świata Arktykę i Antarktykę
• przedstawia cechy położenia Arktyki i Antarktyki na podstawie mapy
• opisuje cechy środowiska obszarów okołobiegunowych
• wyjaśnia przyczyny zmian w środowisku obszarów okołobiegunowych
• wyjaśnia znaczenie terminów: „góra lodowa”, „pak lodowy”, „nunatak”, „lodowiec szelfowy”
• charakteryzuje klimat Antarktydy na podstawie klimatogramów

Wymagania ponadpodstawowe
uczeń poprawnie:

• opisuje czynniki warunkujące klimat obszarów okołobiegunowych
• charakteryzuje klimat obszarów okołobiegunowych
• analizuje uwarunkowania powstania pokrywy lodowej w Antarktyce
• ocenia celowość badań prowadzonych przez naukowców na obszarach okołobiegunowych
• omawia status prawny Antarktydy
• analizuje przyczyny i skutki powstania dziury ozonowej nad Antarktydą

IV. Australia

Wymagania podstawowe
uczeń poprawnie:

• wskazuje na mapie świata Australię i Oceanię
• określa położenie geograficzne Australii i Oceanii na kuli ziemskiej
• wymienia regiony geograficzne Oceanii
• opisuje, korzystając z mapy, linię brzegową
i ukształtowanie pionowe Australii
• wymienia nazwy osobliwości przyrodniczych Australii
• wyjaśnia znaczenie terminu „endemity”
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy wybranych krain geograficznych, najważniejszych rzek i jezior Australii
• charakteryzuje cechy środowiska przyrodniczego Australii i Oceanii ze szczególnym uwzględnieniem cech klimatu oraz specyfiki świata roślin i zwierząt
• wskazuje na mapie obszary o największej gęstości zaludnienia oraz obszary niezamieszkane w Australii
• charakteryzuje zróżnicowanie ludności Australii
• wymienia główne cechy gospodarki Australii
• analizuje strukturę użytkowania gruntów w Australii

Wymagania ponadpodstawowe
uczeń poprawnie:

• oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową Australii
• wykazuje zależność miedzy symetrycznym położeniem Australii po obu stronach zwrotnika Koziorożca a uwarunkowaniami klimatycznymi
• analizuje zależności między warunkami klimatycznymi a występowaniem wód powierzchniowych w Australii
• analizuje uwarunkowania rozmieszczenia ludności Australii i Oceanii
• opisuje przyczyny małej gęstości zaludnienia oraz niskiego poziomu urbanizacji Oceanii
• wykazuje wpływ migracji na zróżnicowanie australijskiego społeczeństwa
• ocenia warunki środowiska przyrodniczego Australii i Oceanii pod kątem warunków życia ludności oraz rozwoju gospodarki
• wyjaśnia zależności między warunkami środowiska przyrodniczego a sposobami gospodarowania w australijskim rolnictwie
• opisuje budowę niecki artezyjskiej i uwarunkowania występowania źródeł artezyjskich
• ocenia znaczenie wód artezyjskich dla gospodarki Australii
• przedstawia na podstawie map tematycznych główne cechy gospodarki Australii na tle jej warunków naturalnych
• wskazuje regiony geograficzne Oceanii na mapie ogólnogeograficznej oraz opisuje rolę turystyki w tych regionach
• porównuje, korzystając z map, środowisko przyrodnicze Australii oraz Oceanii ze środowiskiem innych kontynentówV. Azja

Wymagania podstawowe
uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminu „Eurazja”
• wskazuje na mapie świata Azję
• określa położenie geograficzne Azji na kuli ziemskiej
• wskazuje na mapie elementy linii brzegowej Azji i wymienia ich nazwy
• wymienia cechy ukształtowania powierzchni Azji
• wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Azji
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy najważniejszych krain geograficznych, rzek i jezior Azji
• charakteryzuje wybrane strefy roślinne Azji
• opisuje cechy klimatu Azji na podstawie klimatogramów i mapy klimatycznej
• opisuje na podstawie mapy Azji rozmieszczenie wód powierzchniowych
• podaje liczbę ludności zamieszkującą Azję
• opisuje zróżnicowanie ludności Azji
• omawia czynniki warunkujące rozmieszczenie ludności w Azji
• omawia uwarunkowania eksplozji demograficznej w Azji
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy azjatyckich miast-gigantów
• wymienia nazwy krajów Azji o wysokim i niskim wskaźniku urbanizacji
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy obszarów o dużej i małej gęstości zaludnienia w Azji
• wyjaśnia znaczenie terminu „azjatyckie tygrysy” i podaje przykłady zaliczanych do nich państw
• wymienia cechy gospodarki azjatyckich tygrysów
• wymienia nazwy głównych roślin żywieniowych uprawianych w Azji
• wskazuje na mapie główne rejony rolnicze w Azji i nazywa je
• omawia przyczyny zróżnicowania uprzemysłowienia państw w Azji
• wymienia nazwy surowców mineralnych wydobywanych w Azji
• wymienia nazwy państw wysoko i słabo rozwiniętych gospodarczo w Azji
• wskazuje na mapie Chiny, podaje nazwę stolicy tego kraju oraz nazwy państw z nim sąsiadujących
• określa położenie geograficzne Chin
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy krain geograficznych oraz najważniejszych rzek w Chinach
• wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Chin
• omawia cechy ukształtowania powierzchni Chin
• charakteryzuje klimat Chin
• opisuje przyczyny katastrofalnych powodzi w Chinach oraz podaje sposoby zapobiegania im
• wyjaśnia zależność między warunkami przyrodniczymi a rozmieszczeniem ludności Chin
• podaje liczbę ludności Chin
• analizuje wykresy i dane liczbowe dotyczące rozwoju ludności Chin
• określa poziom urbanizacji w Chinach
• wymienia nazwy głównych roślin uprawnych Chin
• wymienia najważniejsze cechy gospodarki Chin
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy obszarów o dużej koncentracji przemysłu w Chinach
• wskazuje na mapie Indie, podaje nazwę stolicy tego kraju oraz nazwy państw z nim sąsiadujących
• określa położenie geograficzne Indii
• wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Indii
• wskazuje na mapie wybrane krainy geograficzne oraz rzek Indii i nazywa je
• omawia cechy ukształtowania powierzchni Indii
• charakteryzuje klimat Indii
• podaje liczbę ludności Indii
• opisuje kontrasty społeczne Indii
• wymienia nazwy głównych roślin uprawnych Indii
• wymienia najważniejsze cechy gospodarki Indii
• wskazuje na mapie obszary uprzemysłowione i rolnicze Indii oraz nazywa je
• wyjaśnia, dlaczego w Indiach występuje duże pogłowie bydła
• wskazuje na mapie świata Japonię i podaje nazwę stolicy tego kraju
• określa położenie geograficzne Japonii
• wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Japonii
• omawia cechy ukształtowania powierzchni Japonii
• charakteryzuje klimat Japonii
• podaje liczbę ludności Japonii
• określa poziom urbanizacji w Japonii
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy wielkich miast Japonii
• wyjaśnia uwarunkowania rozwoju przemysłu przetwórczego w Japonii
• opisuje cechy rolnictwa Japonii
• wymienia nazwy głównych roślin uprawnych Japonii
• wymienia najważniejsze cechy japońskiej gospodarki
• wyjaśnia znaczenie terminu „Bliski Wschód”
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej region Bliskiego Wschodu
• opisuje położenie geograficzne Bliskiego Wschodu
• wymienia cechy środowiska i gospodarki Bliskiego Wschodu
• opisuje cechy kultury islamskiej
• określa poziom urbanizacji w państwach Bliskiego Wschodu
• omawia zasoby ropy naftowej na Bliskim Wschodzie i na świecie
• opisuje rozmieszczenie zasobów ropy naftowej na Bliskim Wschodzie
• wymienia nazwy krajów Bliskiego Wschodu o największych zasobach ropy naftowej
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy obszarów Bliskiego Wschodu objętych konfliktami zbrojnymi

Wymagania ponadpodstawowe
uczeń poprawnie:

• oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową Azji
• opisuje na podstawie mapy granicę między Europą a Azją
• charakteryzuje ukształtowanie powierzchni Azji
• wykazuje zależność między budową geologiczną
a ukształtowaniem powierzchni Azji
• analizuje genezę powstawania Himalajów
• porównuje rozwinięcie linii brzegowej i ukształtowanie powierzchni Azji z innymi kontynentami
• opisuje cyrkulację monsunową
• wykazuje wpływ klimatu na rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych w Azji
• wyjaśnia, na czym polega kontrastowość klimatyczna Azji
• opisuje czynniki warunkujące układ promienisty wielkich systemów rzecznych w Azji
• wykazuje na podstawie map tematycznych, że kontynent Azji jest obszarem wielkich geograficznych kontrastów
• analizuje zmiany liczby ludności Azji
• analizuje przyrost naturalny w wybranych państwach Azji
• charakteryzuje przyczyny i skutki wybranych problemów demograficznych Azji
• wyjaśnia uwarunkowania powstania miast-gigantów w Azji
• przedstawia na podstawie map tematycznych warunki przyrodnicze obszarów, na których kształtowały się najstarsze cywilizacje w Azji
• opisuje dziedzictwo kulturowe starych cywilizacji Azji
• analizuje strukturę i wartość PKB na jednego mieszkańca w wybranych państwach Azji
• ocenia warunki rozwoju rolnictwa w Azji
• omawia przyczyny zróżnicowania poziomu rozwoju rolnictwa w Azji
• wykazuje związek między rytmem upraw a „kulturą ryżu” i cechami klimatu monsunowego w Azji Południowo-Wschodniej
• wyjaśnia przyczyny nierównomiernego rozwoju gospodarczego wybranych państw Azji
• analizuje poziom rozwoju gospodarczego państw eksportujących ropę naftową
• wykazuje kontrasty w rozwoju gospodarczym Azji
• uzasadnia wpływ warunków przyrodniczych na działalność gospodarczą człowieka na wybranych przykładach w Azji
• opisuje znaczenie OPEC dla gospodarki światowej
• omawia kontrasty przyrodnicze Chin
• wyjaśnia na podstawie map tematycznych rozmieszczenie ludności Chin
• wyjaśnia, na czym polega chiński program kontroli urodzeń
• wymienia kierunki rozwoju gospodarczego Chin
• wykazuje zależności między warunkami przyrodniczymi a rozwojem gospodarczym Chin
• analizuje przyczyny szybkiego rozwoju gospodarczego Chin w ostatnich latach
• wykazuje zmiany znaczenia Chin w gospodarce światowej
• opisuje uwarunkowania rozwoju rolnictwa na Nizinie Chińskiej
• wykazuje wpływ Chin na światową gospodarkę
• opisuje system kastowy społeczeństwa Indii
• analizuje przyrost naturalny Indii
• przewiduje skutki społeczno-gospodarcze wynikające z eksplozji demograficznej w Indiach
• analizuje poziom rozwoju gospodarczego Indii
• charakteryzuje indyjskie rolnictwo
• wyjaśnia przyczyny gwałtownego rozwoju przemysłu nowoczesnych technologii w Indiach
• wyjaśnia przyczyny dynamicznego rozwoju nowoczesnych usług w Indiach
• ocenia warunki naturalne Japonii
• opisuje skutki położenia Japonii w strefie aktywności wulkanicznej i sejsmicznej
• omawia rozmieszczenie ludności Japonii
• opisuje uwarunkowania rozwoju gospodarczego Japonii
• udowadnia, że Japonia jest potęgą gospodarczą
• analizuje wysokość plonów podstawowych zbóż w Japonii na tle innych krajów Azji
• wykazuje znaczenie transportu w gospodarce Japonii
• wykazuje wpływ czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii na tle niekorzystnych warunków środowiska
• opisuje warunki naturalne Bliskiego Wschodu
• opisuje wpływ religii na życie muzułmanów
• porównuje poziom życia mieszkańców Bliskiego Wschodu
• analizuje zasoby ropy naftowej na świecie i formułuje wnioski
• analizuje wielkość wydobycia ropy naftowej w krajach Bliskiego Wschodu
• charakteryzuje Bliski Wschód pod kątem cech kulturowych, zasobów ropy naftowej i poziomu rozwoju gospodarczego
• uzasadnia tezę, że konflikty na Bliskim Wschodzie mają wpływ na globalną gospodarkę


VI. Europa

Wymagania podstawowe
uczeń poprawnie:

• wskazuje na mapie świata Europę
• określa położenie geograficzne Europy na kuli ziemskiej
• wskazuje na mapie elementy linii brzegowej Europy i wymienia ich nazwy
• charakteryzuje linię brzegową Europy na podstawie mapy
• wskazuje na mapie wybrane niziny, wyżyny oraz góry Europy i nazywa je
• wymienia cechy ukształtowania powierzchni Europy na podstawie mapy
• wykazuje na podstawie mapy, że Europa jest kontynentem nizinnym
• opisuje cechy klimatu Europy na podstawie mapy i klimatogramów
• charakteryzuje wybrane strefy roślinne Europy
• wskazuje na mapie wybrane europejskie rzeki oraz jeziora i nazywa je
• opisuje na podstawie mapy rozmieszczenie wód powierzchniowych w Europie
• wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy
• omawia przyczyny wysokiego wskaźnika urbanizacji w Europie
• wskazuje na mapie obszary o największej oraz najmniejszej gęstości zaludnienia i nazywa je
• opisuje rozmieszczenie ludności w Europie na podstawie mapy
• opisuje na podstawie map tematycznych zróżnicowanie regionalne, kulturowe, narodowościowe i etniczne współczesnej Europy
• podaje liczbę ludności Europy
• podaje przykłady krajów o dodatnim i ujemnym przyroście naturalnym w Europie
• opisuje potencjał ekonomiczny Europy
• wymienia nazwy państw wysoko rozwiniętych gospodarczo i krajów o średnim poziomie rozwoju gospodarczego w Europie
• wyjaśnia przyczyny zróżnicowania gospodarczego krajów Europy
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy głównych obszarów wydobycia surowców energetycznych w Europie
• opisuje strukturę produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach Europy
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy najważniejszych europejskich okręgów przemysłowych i ośrodków high-tech
• wymienia nazwy głównych roślin uprawnych w Europie
• opisuje uwarunkowania rozwoju rolnictwa europejskiego
• opisuje poziom rozwoju usług w Europie
• wyjaśnia znaczenie terminu „kraje skandynawskie”
• wskazuje kraje Europy Północnej na mapie i wymienia ich nazwy
• opisuje położenie państw Europy Północnej
• opisuje na podstawie mapy rozmieszczenie głównych ośrodków miejskich Europy Północnej
• wyjaśnia rozmieszczenie ośrodków miejskich Europy Północnej
• wymienia cechy społeczeństwa Europy Północnej
• wymienia nazwy głównych bogactw naturalnych krajów skandynawskich
• charakteryzuje strukturę produkcji energii elektrycznej w krajach Europy Północnej
• charakteryzuje gospodarkę krajów skandynawskich
• wyjaśnia znaczenie terminu „kraje alpejskie”
• wymienia nazwy państw alpejskich i wskazuje je na mapie ogólnogeograficznej; wymienia nazwy ich stolic
• opisuje położenie krajów alpejskich
• wymienia cechy środowiska przyrodniczego Alp
• opisuje rzeźbę Alp
• wymienia nazwy największych miast krajów alpejskich i wskazuje je na mapie
• opisuje specyfikę rozmieszczenia ludności w Alpach
• wyjaśnia znaczenie rozwiniętego sektora usług krajów alpejskich
• wskazuje na mapie kraje Europy Południowej, wymienia nazwy ich stolic
• określa położenie geograficzne krajów Europy Południowej
• wymienia cechy środowiska krajów Europy Południowej
• opisuje cechy środowiska przyrodniczego krajów Europy Południowej
• wymienia nazwy największych miast Europy Południowej i wskazuje je na mapie
• wyjaśnia znaczenie terminu „infrastruktura turystyczna”
• wymienia przykłady atrakcji turystycznych krajów Europy Południowej
• opisuje na podstawie mapy tematycznej rozmieszczenie najważniejszych ośrodków turystycznych
• opisuje cechy gospodarki krajów Europy Południowej
• wyjaśnia znaczenie terminu „akwakultura”
• prezentuje opracowaną na podstawie map, przewodników oraz internetu trasę wycieczki po Europie lub jej części
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Francję i podaje nazwę stolicy tego kraju
• opisuje położenie geograficzne Francji
• wymienia cechy środowiska przyrodniczego Francji
• charakteryzuje środowisko przyrodnicze Francji
• opisuje czynniki wpływające na wzrost liczby mieszkańców Francji
• wskazuje najważniejsze miasta Francji na mapie
i wymienia ich nazwy
• określa poziom urbanizacji Francji
• wymienia cechy gospodarki Francji
• opisuje poziom rozwoju gospodarczego Francji
• analizuje strukturę użytkowania ziemi Francji
• wskazuje na mapie regiony rolnicze Francji i wymienia ich nazwy
• wskazuje miejsce Francji w światowej produkcji rolnej
• identyfikuje cechy rolnictwa wysokotowarowego
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Wielką Brytanię i podaje nazwę stolicy tego kraju
• określa położenie geograficzne Wielkiej Brytanii
• charakteryzuje środowisko przyrodnicze Wielkiej Brytanii
• wskazuje na mapie wybrane krainy geograficzne Wielkiej Brytanii i nazywa je
• opisuje podział Wielkiej Brytanii na krainy historyczne
• opisuje strukturę narodowościową Wielkiej Brytanii
• wyjaśnia uwarunkowania dodatniego salda migracji Wielkiej Brytanii
• wyjaśnia znaczenie terminu „monarchia konstytucyjna”
• przedstawia wielkość i główne cechy położenia Londynu
• wskazuje na mapie i podaje nazwy obszarów o dużej koncentracji przemysłu w Wielkiej Brytanii
• wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego i gospodarki Wielkiej Brytanii

Wymagania ponadpodstawowe
uczeń poprawnie:

• oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową Europy
• określa cechy środowiska przyrodniczego Europy na podstawie mapy ogólnogeograficznej oraz map tematycznych
• wykazuje związki między budową geologiczną a ukształtowaniem pionowym Europy
• wyjaśnia wpływ zlodowaceń na rzeźbę powierzchni Europy
• opisuje czynniki geograficzne warunkujące klimat Europy
• wyjaśnia zależności między typem klimatu a występowaniem formacji roślinnych w Europie
• wyjaśnia genezę wybranych europejskich jezior
• analizuje czynniki warunkujące rozmieszczenie wielkich systemów rzecznych i zbiorników wodnych w Europie
• analizuje zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji w krajach Europy
• opisuje przyczyny i konsekwencje zróżnicowania ludności Europy
• oblicza średnią gęstość zaludnienia Europy
• wyjaśnia przyczyny warunkujące rozmieszczenie ludności w Europie
• wyjaśnia przyczyny oraz skutki ujemnego przyrostu naturalnego w Europie
• przewiduje zmiany demograficzne w Europie
• uzasadnia twierdzenie, że Europa się starzeje
• analizuje problemy demograficzne Europy i formułuje wnioski
• analizuje strukturę PKB w wybranych krajach Europy
• opisuje czynniki rozwoju przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu high-tech w Europie
• omawia na wybranych przykładach czynniki lokalizacji przemysłu high-tech w Europie
• wyjaśnia proces restrukturyzacji przemysłu w Europie Zachodniej
• porównuje strukturę użytkowania ziemi w wybranych krajach Europy, korzystając z diagramów
• porównuje poziom rozwoju rolnictwa w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej
• uzasadnia tezę, że Europa jest najlepiej rozwiniętym kontynentem pod względem gospodarczym
• charakteryzuje środowisko przyrodnicze krajów Europy Północnej
• wykazuje cechy społeczeństwa Europy Północnej
• przewiduje skutki wyludniania północnej Skandynawii
• analizuje wartość PKB na jednego mieszkańca Europy Północnej i formułuje wnioski
• wykazuje na podstawie map tematycznych związki między głównymi cechami środowiska przyrodniczego Europy Północnej a głównymi kierunkami rozwoju gospodarczego
• charakteryzuje środowisko przyrodnicze krajów alpejskich
• wykazuje piętrowość klimatyczno-roślinną w Alpach
• charakteryzuje genezę rzeźby alpejskiej
• porównuje wskaźnik urbanizacji w krajach alpejskich i formułuje wnioski
• wykazuje wpływ gór na środowisko przyrodnicze i gospodarkę krajów alpejskich
• wykazuje, że kraje alpejskie należą do państw wysoko rozwiniętych gospodarczo
• analizuje czynniki rozwoju sektora bankowo-
-ubezpieczeniowego w Szwajcarii
• charakteryzuje walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze krajów Europy Południowej
• rozpoznaje typy wybrzeży południowej Europy i wyjaśnia ich genezę
• opisuje wybrane atrakcje turystyczne krajów Europy Południowej
• wykazuje związki między rozwojem turystyki a warunkami przyrodniczymi i dziedzictwem kulturowym krajów Europy Południowej
• wykazuje zależność pomiędzy przyjazdami turystów a wpływami z turystyki na podstawie wykresów
• ocenia rolę turystyki w rozwoju gospodarczym krajów Europy Południowej
• wykazuje zależności między wielkością ruchu turystycznego a poziomem rozwoju infrastruktury turystycznej krajów Europy Południowej
• wykazuje niekorzystny wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze krajów Europy Południowej
• analizuje współczynnik przyrostu naturalnego i współczynnik salda migracji Francji
• opisuje sytuację społeczną imigrantów we Francji
• wyjaśnia uwarunkowania wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego
• wykazuje znaczenie turystyki w tworzeniu dochodu narodowego Francji
• charakteryzuje sieć transportową Francji
• analizuje przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa
• wykazuje na przykładzie rolnictwa Francji związek między warunkami przyrodniczymi a kierunkiem i efektywnością produkcji rolnej
• opisuje aktywną politykę rolną Francji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
• wykazuje znaczenie Eurotunelu
• wymienia zalety wyspiarskiego położenia Wielkiej Brytanii
• analizuje strukturę narodowościową Wielkiej Brytanii
• opisuje poziom urbanizacji oraz rozmieszczenie ludności w Wielkiej Brytanii
• opisuje układ przestrzenny oraz znaczenie Londynu jako światowej metropolii
• analizuje strukturę użytkowania ziemi w Wielkiej Brytanii
• wykazuje zależności między warunkami przyrodniczymi a poziomem rozwoju gospodarczego
• wykazuje znaczenie zamorskich terytoriów Wielkiej Brytanii (dawniej i obecnie)
• wyjaśnia uwarunkowania wysokiego poziomu gospodarczego Wielkiej Brytanii
• analizuje na przykładzie Wielkiej Brytanii uwarunkowania lokalizacji i rozwoju przemysłu wysokiej technologii

VII. Sąsiedzi polski

Wymagania podstawowe
uczeń poprawnie:

• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Niemcy, podaje nazwę stolicy tego kraju oraz nazwy krajów z nim sąsiadujących
• określa położenie geograficzne Niemiec
• wskazuje na mapie wybrane krainy geograficzne oraz najważniejsze rzeki w Niemczech i nazywa je
• omawia cechy środowiska przyrodniczego Niemiec
• opisuje strukturę narodowościową Niemiec
• wyjaśnia przyczyny i skutki dodatniego salda migracji w Niemczech
• charakteryzuje strukturę zatrudnienia w niemieckiej gospodarce
• wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego oraz gospodarki Niemiec
• wskazuje na mapie obszary dużej koncentracji przemysłu w Niemczech i nazywa je
• przedstawia na podstawie wskazanych źródeł główne kierunki i przyczyny zmian w strukturze przemysłu Zagłębia Ruhry
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Czechy i Słowację oraz podaje nazwy ich stolic i nazwy państw sąsiadujących z tymi krajami
• określa położenie geograficzne Czech i Słowacji
• omawia cechy środowiska przyrodniczego Czech i Słowacji,
• analizuje strukturę zatrudnienia w Czechach
• analizuje strukturę narodowościową Słowacji
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Litwę, Białoruś i Ukrainę, podaje nazwy ich stolic oraz nazwy państw sąsiadujących z tymi krajami
• określa położenie geograficzne Litwy, Białorusi i Ukrainy
• omawia cechy środowiska przyrodniczego Litwy, Białorusi i Ukrainy
• wyjaśnia przyczyny kryzysów gospodarczych na Litwie, Białorusi i Ukrainie po rozpadzie ZSRR
• wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego omawianych państw
• opisuje współczesne przemiany społeczne i gospodarcze Ukrainy
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Rosję, podaje nazwę jej stolicy
• określa położenie geograficzne Rosji
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy głównych krain geograficznych, rzek i jezior Rosji
• wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Rosji
• omawia cechy środowiska przyrodniczego Rosji
• opisuje zróżnicowanie narodowościowe i kulturowe ludności Rosji
• wymienia przyczyny ujemnego przyrostu naturalnego ludności w Rosji
• wymienia główne cechy rosyjskiej gospodarki
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy obszarów o dużej koncentracji przemysłu w Rosji

Wymagania ponadpodstawowe
uczeń poprawnie:

• wykazuje wpływ czynników geograficznych na klimat Niemiec
• opisuje skutki ujemnego przyrostu naturalnego
w Niemczech
• analizuje wskaźnik bezrobocia w Niemczech i formułuje wnioski
• analizuje przyczyny migracji do Niemiec
• analizuje uwarunkowania rozwoju przemysłu przetwórczego Niemiec
• udowadnia, że Niemcy są potęgą gospodarczą
• opisuje zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej i zachodniej części Niemiec
• wykazuje na przykładzie Niemiec zależność między poziomem rozwoju transportu a funkcjonowaniem pozostałych działów gospodarki
• wykazuje gospodarcze znaczenie sieci rzecznej Niemiec
• opisuje czynniki warunkujące rozwój gospodarczy Czech i Słowacji
• ocenia zasoby bogactw mineralnych Czech i Słowacji
• porównuje potencjał gospodarczy omawianych państw
• omawia efekty przemian gospodarczych, które nastąpiły w Czechach i Słowacji
• porównuje środowisko społeczno-gospodarcze południowych sąsiadów Polski oraz formułuje wnioski
• opisuje przyczyny i skutki ujemnego przyrostu naturalnego i salda migracji Litwy, Białorusi i Ukrainy
• opisuje czynniki warunkujące rozwój gospodarczy Litwy, Białorusi i Ukrainy
• ocenia zasoby bogactw mineralnych Litwy, Białorusi i Ukrainy
• porównuje potencjał gospodarczy omawianych państw
• omawia efekty przemian gospodarczych, które nastąpiły w tych krajach
• porównuje środowisko społeczno-gospodarcze wschodnich sąsiadów Polski oraz formułuje wnioski
• wykazuje zróżnicowanie przyrodnicze Rosji
• wykazuje wpływ czynników geograficznych na klimat Rosji
• wyjaśnia zależność między warunkami przyrodniczymi a rozmieszczeniem ludności w Rosji
• analizuje zmiany przyrostu naturalnego w Rosji i formułuje wnioski
• wykazuje zróżnicowanie językowe i religijne mieszkańców Rosji
• omawia uwarunkowania rozwoju przemysłu wydobywczego w Rosji
• omawia najważniejsze problemy rosyjskiego rolnictwa
• wykazuje zależności między warunkami przyrodniczymi a poziomem rozwoju gospodarczego Rosji
• uzasadnia tezę, ze Rosja jest krajem o olbrzymich możliwościach gospodarczych
Dodane przez admin dnia marzec 31 2013 13:56:51 1292 Czytań · Drukuj
 
KONTAKT
Zespół Szkół Publicznych
w Górze Motycznej

adres: Góra Motyczna 31
telefon: (014) 683 46 30 adres e-mail: spggm@interia.pl
REALIZOWANE PROGRAMY
"Matematyka innego wymiaru"
"Śniadanie daje moc"
"Owoce w szkole"
"Jak pomagac środowisku na co dzień"
"Lepsza Szkoła" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Trzymaj formę"
"Pola Nadziei"
"Szkoła bez Przemocy"
"Szklanka mleka"
"5 porcji warzyw, owoców lub soku"
"Zawsze razem"
"Moje dziecko idzie do szkoły"
"Klub bezpiecznego Puchatka"
Linki
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Eduseek
Interklasa
Junior
Encyklopedia PWN
NOWA STRONA INTERNETOWA SZKOŁY
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Copyright © 2006

588,958 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl